អ្នកបោះឆ្នោតអង់គ្លេសទៅបោះឆ្នោតក្នុងសកាលៈទេសៈសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹង

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៨ មិថុនា ទីកន្លែងបោះឆ្នោតចំនួន ៤០ ពាន់ក្នុងទូទាំងប្រទេស អង់គ្លេសបើកជាផ្លូវការដើម្បីអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនជាង ៤៦ លាននាក់ទៅបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា។
អ្នកបោះឆ្នោតអង់គ្លេសទៅបោះឆ្នោតក្នុងសកាលៈទេសៈសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹង - ảnh 1 អ្នកបោះឆ្នោតអង់គ្លេសទៅបោះឆ្នោតក្នុងសកាលៈទេសៈសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹង

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី ៨ មិថុនា ទីកន្លែងបោះឆ្នោតចំនួន ៤០ ពាន់ក្នុងទូទាំងប្រទេស អង់គ្លេសបើកជាផ្លូវការដើម្បីអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនជាង ៤៦ លាននាក់ទៅបោះឆ្នោតរដ្ឋ សភា។ លទ្ធផលដំបូនៃការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅម៉ោង ២៣ តាមម៉ោង GMT។ ការបោះឆ្នោតសកលនាឆ្នាំ ២០១៧ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាលៈទេសៈសន្តិសុខត្រូវ បានរឹតបន្តឹងនៅបណ្ដាទីកន្លែងបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីកើតមានឡើងការវាយប្រហារភេវរ កម្មជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល ៣ ខែកន្លងទៅ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ