អ្នកស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិជួយជ្រោមជ្រែងខេត្ត Binh Duong ជំរុញដំណើរការទស្សនវិស័យ " ទីក្រុងឆ្លាត"

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិជួយជ្រោមជ្រែងខេត្ត Binh Duong ជំរុញដំណើរការទស្សនវិស័យ
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិជួយជ្រោមជ្រែងខេត្ត Binh Duong ជំរុញដំណើរការ
ទស្សនវិស័យ " ទីក្រុងឆ្លាត" (Quách Lắm/TTXVN)

(VOV)_សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសាកល IBM ទើបនឹងបាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ដំណើរការ
គម្រោងការណ៍ស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិរបស់ IBM​
(IB Corporate Service Corps-CSC) និងខេត្ត Binh Duong (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម)
សំដៅរួមចំណែកក្នុងការជំរុញដំណើរការអនុវត្ត ទស្សនវិស័យ " ទីក្រុងឆ្លាតជាង" ចាប់
តាំងពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ ២០២០ របស់ខេត្ត​។ តាមនោះ ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិ
របស់ IBM  CSC ដែលមាន​អ្នកជំនាញការចំនួន ១៤ នាក់មកពីអាស៊ី អាមេរិក អឺរ៉ុប
 និង អាហ្រ្វិក​នឹងផ្តល់​សេវាកម្មដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់មន្ទីរព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយ
មជ្ឈមណ្ឌល​បច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយ មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកទេស​រង្វាស់​គុណភាព
(ចំណុះក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា) និងសាកលវិទ្យាល័យ​ Thu Dau Mot​ ។ ជាក់ស្ដែង
មន្ទីរព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយខេត្ត Binh Duong និងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិនឹងជួយ
ជ្រោមជ្រែងគំរោងការណ៍ស្ដីអំពី  " កសាង​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ" សំដៅកសាងយុទ្ធសាស្ត្រ
 និងប្រព័ន្ធព័ត៌មាន​ស្ដីអំពី​សហគ្រាស​ធុនតូច និងមធ្យម សហគ្រាសមានទុន​វិនិយោគ​
អំពី​បរទេស​នៅក្នុងខេត្ត ឲ្យក្លាយទៅជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានរួមមួយ​។ ចំពោះ មជ្ឈមណ្ឌល
​បច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយខេត្ត Binh Duong ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រ​ចិត្តអន្តរជាតិ​បាន
ចូលរួមគំរោងការណ៍ "អភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់កសាង​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន" និង
ជួយជ្រោមជ្រេង មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកទេសរង្វាស់គុណភាព Binh Duong អំពីគម្រោងរណ៍
​“កសាងយុទ្ធសាស្ត្រលក់ទំនិញ​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព” ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ