អនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម Tong thi Phong ជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកននាំខេត្ត Binh Phuoc

(VOVworld) – រសៀលថ្ងៃទី ២២ កុម្ភៈ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ​និងជាអនុប្រធាន
រដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Tong thi Phong បានជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Binh
Phuoc អំពីស្ថានភាពអនុវត្តនិងលិទ្ធផលនៃការអនុវត្តសេចក្តីសំរេចចិត្តរដ្ឋសភាអំពីការ
អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមឆ្នាំ២០១២។ អនុប្រធានរដ្ឋសភា Tong thi Phong ស្ងើចសរសើរ
ខេត្ត Binh Phuoc ដែលបានអនុវត្តសេចក្តីសំរេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើក ទី ១១ របស់
បក្ស ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកយ៉ាងឆាប់ៗ។ លើវិស័យសង្គម ខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់
ដល់ការអនុវត្តបណ្ដាគោលបយោបាយសង្គមគោលនយោបាយចំពោះអ្នកមានគុណ
ណូបការៈចំពោះបដិវត្តន៍។ ជាពិសេស ខេត្តបានមានការបោះជំហានយ៉ងសំខាន់ក្នុង ការពង្រីកមូលដ្ឋានការកសាងបក្សភាគរឹងមាំ។ការពង្រឹងប្រព័ន្ធនយោបាយត្រូវបាន
បណ្ជាក់ថ្បាស់តាមរយៈការបំប៉ននិងកាប្រើប្រាសកម្មាភិបាលជាជនជាតិភាកតិច៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ