អាមេរិកនិងហ្វ្រ៊ីកខាងត្បូងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគ

នាថ្ងៃទី ១៨ មិថុនា តំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិក Ron Kirk និងរដ្ឋមន្ត្រី
ពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សារហកម្មអាហ្វ្រ៊ីកខាងត្បូង Rob Davies បានចុះហត្ថលេខាលើ កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំង ២។ គោលដៅរបស់កាយវិការនេះគឺសំដៅធ្វើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យស៊ីជំរៅថែមទៀត។
តាមនោះ កិច្ចព្រមព្រៀងមិនត្រឹមតែបង្កើននិងធ្វើសម្បូបែបបណ្ដាសកម្មភាពវិនិយោគ
 ប៉ុណ្ណោះទែ ថែមទាំង គឺជា ឱកាសដើម្បីប្រទេសទាំង ២ ជានិជ្ជកាលផ្លាស់ប្តូរបណ្ដា ការសន្ទនាអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទៀតផង។ ក្រៅពីនោះ នេះគឺជាសន្ធិសញ្ញា
សន្តិភាព ដើម្បីដោះស្រាយបណ្ដាជម្លោះពាណិជ្ជកម្ម ដែលកើតឡើង រវាងប្រទេស
ទាំង ២៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ