អ.ស.បអំពាវនាវឲ្យបណ្ដារដ្ឋាភិបាល អង្គការនិងបុគ្គលចូលរួមការពារបរិស្ថាន

(VOVWORLD) - ក្នុងរបាយការណ៍ប្រកាសនាថ្ងៃទី៣ ធ្នូ កម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អ.ស.ប (UNEP) បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ រដ្ឋាភិបាល អង្គការនិងបុគ្គល បង្កើនកិច្ច សហការ ធ្វើសកម្មភាពសំដៅការពារបរិស្ថាន។
របាយការណ៍នេះសង្កត់ធ្ងន់ទៅ លើសារសំខាន់នៃការអនុញ្ញាតិឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទាក់ទងជាមួយ ទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រ ដូចជាព័ត៌មានស្ដីពីគុណភាពអាកាសដែលអាចគំរាមកំហែង ទៅលើសុខភាពមនុស្ស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ