ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមអំពីការកាត់បន្ថយភាព

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Vuong Dinh  Hue អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមអំពីការកាត់បន្ថយភាព - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមអំពីការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រស្ថិរភាព

        (VOV)_នា​ថ្ងៃទី១០មករា នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ​Vuong
Dinh H ue ប្រធានគណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំមជ្ឈឹមអំពីការកាត់បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ
ស្ថិរភាព ដំណាក់កាលពីឆ្នាំ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ២០២០ បានអញ្ជើញជា​អធិបតីកិច្ចប្រជុំស្ដី
អំពីលទ្ធផលអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៦ និងអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ ​២០១៧ កម្មវិធីគោល
ដៅជាតិ កសាងជនបទថ្មី និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រស្ថិរភាព។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
លោក Vuong Dinh Hue បានវាយតំលៃខ្ពស់រាល់លទ្ធផល​ដែល​ទទួលបាន និងលើក
ច្បាស់ថា៖ ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិត្រូវបានសម្រេចជា​ជំហានៗ រួមចំណែកដោះស្រាយការ
ជំពាក់ជំពិនផ្សេងៗ ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធី​គោលដៅជាតិអំពីការកសាងជនបទថ្មី
 និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រស្ថិរភាព។ ​លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើអោយគ្រប់
ក្រសួង ស្ថាប័នត្រូវពិនិត្យឡើងវិញ​រាល់ឯកសារដែលទាក់ទិនដល់ទុន ដើម្បីបង្ក
លក្ខណះងាយស្រួលដល់ការ​បែងចែកប្រភពកម្លាំង ជំរុញដំណើការកំណត់ឃុំណាដែល
លំបាកខ្លាំង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ