ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Trinh Dinh Dung ជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមកាកបាតក្រហម និងអឌ្ឍច័ន្ទក្រហម

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Trinh Dinh Dung ជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមកាកបាតក្រហម និងអឌ្ឍច័ន្ទក្រហម - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Trinh Dinh Dung ជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមកាកបាតក្រហម និងអឌ្ឍច័ន្ទក្រហម

          (VOV)_នៅក្នុងជំនួបសន្ទនាជាមួយប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមកាកបាតក្រហម 
និងអឌ្ឍច័ន្ទក្រហម លោក Tadateru Konoe នាថ្ងៃទី១៩វិច្ឆិកា នៅទីក្រុង​ហាណូយ
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Trinh Dinh Dung បាន​អោយដឹងថា៖វៀតណាម
 ជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសរងឥទ្ធិពលច្រើន​បំផុត ដោយបំរ៉ែបំរួលអាកាស
ធាតុ និងគ្រោះធម្មជាតិ។ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមាន​គោលបំណងថា៖សម្ព័ន្ធសមាគម
បន្តយកចិត្តទុកដាក់ បង្កើនអំពាវនាវអោយ​សហគមន៍អន្តរជាតិ ជួយឧបត្ថម្ភជន
រងគ្រោះនានា។

          ប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមកាកបាតក្រហម និងអឌ្ឍច័ន្ទក្រហម លោក ​Tadateru
 Konoe​ បានអះអាងថា៖ នាពេលខាងមុខនេះ សម្ព័ន្ធសមាគមនឹងបន្ត​រួមវិភាគទាន 
និងជួយឧបត្ថម្ភសកម្មភាពមនុស្សធម៌ បំបេញតម្រូវការអំពីបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ
និងគញរោះធម្មជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ