បណ្ដាឥទ្ធិពលសកម្មពីសម័យប្រជុំលើកទី៨រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៣

(VOV)_នាថ្ងៃទី២៨ វិច្ឆិកា សម័យប្រជុំលើកទី៨រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី
១៣ បានសម្រេចរបៀបវារះ ក្រោយរយៈពេលជាង១ខែធ្វើការ។ ​សម័យប្រជុំនេះបាន
បន្សល់ទុកនូវចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន អំពីការអនុវត្តភារកិច្ចនានារបស់ស្ថាប័នរដ្ឋ
អំណាចខ្ពស់បំផុត នៅលើវិស័យទាំង៣ គឺ៖​នីតិបញ្ញាត្តិ ឃ្លាំមើល និងសម្រេចចិត្តរាល់
បញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសជាតិ។

 បណ្ដាឥទ្ធិពលសកម្មពីសម័យប្រជុំលើកទី៨រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៣ - ảnh 1
សម័យប្រជុំលើកទី៨រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៣

បណ្ដាចំណុចគួរអោយចាប់អារម្មណ៍របស់សម័យប្រជុំលើកទី៨​រដ្ឋសភាវៀត
ណាមនីតិកាលទី១៣ នោះគឺការដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តទៅលើគំរោងច្បាប់សំ
ខាន់ជាច្រើន។ រដ្ឋសភាក៏បានសម្រេចចិត្តចំពោះ គោលដៅ ​ទិសដៅអំពីសេដ្ឋកិច្ច 
សង្គម សំរាប់ឆ្នាំ ២០១៥ ក៏ដូចជា​ដំណោះ​ស្រាយ​ផ្សេងៗ​ ដើម្បីអនុវត្តគោលដៅទាំង
នេះ។ ក្រៅពីនោះ ចំណុច១ទៀតដែល​ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងសម័យ
ប្រជុំនេះគឺ រដ្ឋសភាដំណើការយកសន្លឹកទំនុកទុកចិត្តចំពោះមុខងារចំនួន៥០អា
ស្រ័យដោយរដ្ឋសភាជ្រើសតាំងឬ​អោយសច្ចានុម័ត។

          ធ្វើសុក្រិតិប្រព័ន្ធច្បាប់តាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ២០១៣

        ភារកិច្ច១ក្នុងចំណោមភារកិច្ចស្នូលនៃសម័យប្រជុំលើកទី៨រដ្ឋសភា​វៀតណាម
នីតិកាលទី១៣ នោះគឺការពិនិត្យមើល និងអនុម័តគំរោងច្បាប់​ចំនួន១៨ និងផ្តល់មតិ
ចំពោះគំរោងច្បាប់ផ្សេងៗទៀត។ នោះគឺជាបរិមាណគំរោងច្បាប់ច្រើនបំផុតពីមុន
មក ដែលបានពិនិត្យមើល​ អនុម័តនិងផ្តល់​មតិនៅក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា។ ក្នុង
នោះមានគំរោងច្បាប់សំខាន់ជាច្រើន ទាក់ទិនដល់ការបន្តធ្វើសុក្រិតយន្តការសេដ្ឋ
កិច្ច រៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋ ដូចជា៖ច្បាប់ស្ដីពីការចាត់តាំងរដ្ឋសភា (ធ្វើវិសោធនកម្ម) 
ច្បាប់ស្ដិពីការចាត់តាំងរដ្ឋាភិបាល (ធ្វើ​វិសោធនកម្ម) បណ្ដាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស…
លៗ។ វាយតំលៃអំពីការបង្កើតច្បាប់វិនិយោគ (ធ្វើវិសោធនកម្ម) រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែន
ការនិងវិនិយោគវៀតណាម លោក Bui Quang Vinh បានអះអាងថា៖

          “ បន្ទាប់ពីការធ្វើវិសោធនកម្ម ច្បាប់នេះនឹងបង្កើតកម្លាំងចលករអោយ​ការកែ
សម្រួលបរិយាកាសវិនិយោគ អាជីវកម្មរបស់វៀតណាម និងជំរុញការបង្កើត អភិ
វឌ្ឍន៍របស់សហគមន៍អង្គភាពអាជីវកម្ម នាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសំរាប់
អង្គភាពអាជីវកម្ម ជាពិសេសគឺអង្គភាពអាជីវកម្មឯកជន​ អង្គភាពអាជីវកម្មតូចនិង
មធ្យម…លៗ”​

 បណ្ដាឥទ្ធិពលសកម្មពីសម័យប្រជុំលើកទី៨រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៣ - ảnh 2
រដ្ឋសភាដំណើការយកសន្លឹកទំនុកទុកចិត្តចំពោះដំណែងចំនួន៥០

សម្រេចចិត្តបណ្ដាគោលដៅស្នូលនានាអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងឆ្នាំ២០១៥

        សម្រេចចិត្តលើបណ្ដាបញ្ហាសំខាន់ៗ របស់ប្រទេសជាតិ ជាភារកិច្ច១​ក្នុងចំ
ណោមភារកិច្ចទាំង៣ របស់រដ្ឋសភា។ នៅសម័យប្រជុំនេះ បណ្ដា​សមាជិក សមា
ជិកាសភាបានអនុម័តទៅលើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋ​សភាអំពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម ឆ្នាំ ២០១៥។ តាមនោះ រដ្ឋសភាបានឯកភាពថា៖​វៀតណាមខំប្រឹង
ប្រែងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០១៥​ខ្ពស់​ជាងឆ្នាំ២០១៤។ ជាក់ស្ដែងគឺ៖ កំណើន GDP
 ទទួលបាន៦,២% ​ល្បឿន​កំណើន CPI ចំនួន៥% បង្កើតការងារធ្វើសំរាប់ពលករចំ
នួន១,៦លាន​នាក់​…លៗ ដើម្បីអនុវត្តគោលដៅពោលខាងលើនោះ រដ្ឋសភាបាន
ស្នើរដ្ឋាភិ​បាលត្រូវប្រមូលផ្តុំលាតត្រដាងអនុវត្តភារកិច្ចមុខព្រួញជាច្រើន។ អនុប្រ
ធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច នៃរដ្ឋសភា លោក Nguyen Van  Phuc បានលើក
ច្បាស់ថា៖

          “ បន្តអនុវត្តបណ្ដាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងដាច់ខាត ប្រកបដោយ​​ប្រសិទ្ធិ​ភាព
 រៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខឿនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដោយផ្សាភ្ជាប់ជាមួយការផ្លាស់
ប្តូររូបសណ្ឋានកំណើន លើកកំពស់គុណភាព ប្រសិទ្ធិភាព និងការប្រកួតប្រជែង
របស់អង្គភាពអាជីវកម្ម និងខឿនសេដ្ឋកិច្ច។ កែសម្រួលបែប​បទរដ្ឋបាលយ៉ាងខ្លាំង
ក្លា ជាពិសេសគឺបែបបទវិនិយោគ សំណង់ ដីធ្លី ពន្ធ ​គយ …លៗ”

          យកសន្លឹកទំនុកទុកចិត្តប្រកបដោយជោគជ័យ

        ព្រឹត្តិការណ៍១ដែលបានសាធារណះមតិយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុង​សម័យប្រជុំ
នេះគឺរដ្ឋសភាដំណើការយកសន្លឹកទំនុកទុកចិត្តចំពោះមុខងារចំនួន៥០ដោយរដ្ឋ
សភាជ្រើសតាំង ឬអោយសច្ចានុម័ត។ នេះគឺជាលើកទីពីរហើយ រដ្ឋសភាបានតាង
នាមអោយអ្នកបោះឆ្នោត និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសអនុវត្តការវាយ
តំលៃទំនុកទុកចិត្តចំពោះដំណែងដឹកនាំស្នូល ក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋ។ 

          វាយតំលៃអំពីប្រសិទ្ធិភាពនៃការយកសន្លឹកទំនុកទុកចិត្តនេះ លោក ​Chu Son
 Ha សមាជិកសភាមណ្ឌលហាណូយ បានអោយដឹងថា៖

          “ រដ្ឋសភាដំណើការយកសន្លឹកទំនុកទុកចិត្តពីសម័យប្រជុំលើកទី៦ ​និងនា
បច្ចុប្បន្នគឺសម័យប្រជុំលើកទី៨។ ដូច្នេះ ក្រោយរយៈពេល១ឆ្នាំ ការ​យកសន្លឹកទំ
នុកទុកចិត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ហើយបានអ្នកបោះឆ្នោត​ទទួលយក។ អ្នក
បោះឆ្នោតវាយតំលៃខ្ពស់ការងារនេះ និងចាត់ទុកនេះគឺជាសកម្មភាពឃ្លាំមើលដ៏
ល្អរបស់រដ្ឋសភាចំពោះបណ្ដាដំណែងដែលបានរដ្ឋ​សភាជ្រើសតាំងឬអោយ
សច្ចានុម័ត។”

          សម័យប្រជុំលើកទី៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៣ បានបញ្ចប់ដោយ
ចំណុចសំខាន់ជាច្រើន។ បណ្ដាគោលការណ៍បានអនុម័តនៅសម័យប្រជុំនេះនឹង
បានលាតត្រដាងអនុវត្តក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរួមចំណែក​អនុវត្តបណ្ដាគោលដៅ
អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម ក៏ដូចជារួមចំណែកអោយដំណើការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស
ជាតិ ក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ