លាតត្រដាងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅ៖ចំណុចលេចធ្លោនៃសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាវៀតណាម

(VOV)_នីតិបញ្ញាត្តិគឺជាសកម្មភាពសំខាន់១ក្នុងចំណោមសកម្មភាពសំខាន់បំ
ផុត​របស់រដ្ឋសភា​វៀតណាម។ ឆ្នាំ ២០១៤ ជា​ឆ្នាំដើមដំបូងលាតត្រដាងអនុវត្ត​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ២០១៣ រដ្ឋសភាផ្តល់​អាទិភាពខ្ពស់សំរាប់ការងារនីតិបញ្ញាត្តិ ដោយមាន
ការអនុម័តទៅលើច្បាប់ចំនួន២៩ និងផ្តល់មតិជាលើកដំបូងចំពោះ​គំរោងច្បាប់ចំ
នួន២៨ផ្សេងទៀត។ លទ្ធផលទាំងនេះបានរួមចំណែកលាតត្រដាងអនុវត្តបណ្ដា
ការកំណត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅ ធ្វើសុក្រិតប្រព័ន្ធច្បាប់ ​បំពេញតម្រូវ
ការ​ដែលកើនឡើងខ្ពស់ក្នុង​ការគ្រប់គ្រង់​ប្រទេសជាតិ ​​សង្គម កសាងនីតិរដ្ឋ សង្គម
និយម។

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ការកសាងច្បាប់ បទបញ្ញាត្តិរបស់រដ្ឋសភាត្រូវបាន​លាតត្រដាងអនុ
វត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លា ប្រមូលផ្តុំទៅលើគំរោងច្បាប់សំខាន់ៗ​ដូចជា៖ បណ្ដាច្បាប់ចាត់តាំង
ក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋ បណ្ដាគំរោងច្បាប់​កំណត់អំពីសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមទិសដៅសង្គម
និយម សិទ្ធិមនុស្ស …លៗ

លាតត្រដាងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅ៖ចំណុចលេចធ្លោនៃសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាវៀតណាម  - ảnh 1
លាតត្រដាងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅ៖ចំណុចលេចធ្លោនៃសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាវៀតណាម

ភារកិច្ចស្នូលរបស់សម័យប្រជុំចំនួន២ក្នុងឆ្នាំ

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ រដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៣ បានកំណត់ភារកិច្ចស្នូលនៃ​សម័យប្រ
ជុំចំនួន២ក្នុងឆ្នាំ នោះគឺការងារនីតិបញ្ញាត្តិ។ នេះគឺជាសកម្មភាព១ដើម្បីលាតត្រដាង
អនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ២០១៣ អោយសមស្របជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍​របស់សង្គម។ 
លោក Phan Van Quy សមាជិកសភាមណ្ឌល Nghe An វាយតំលៃថា៖

“ នៅសម័យប្រជុំមុនៗនិងសម័យប្រជុំនេះ រដ្ឋសភាបានអនុម័តនិងបន្ត​អនុម័តលើ
គំរោងច្បាប់នានា។ រដ្ឋាបាលចេញផ្សាយបណ្ដាឯកសារណែនាំអនុវត្តច្បាប់ គោល
នយោបាយបំពេញតម្រូវការនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ច បង្កើត​បរិយាកាសគួរអោយទាក់ទាញ
ក្នុងការវិនិយោគិនចូលក្នុងវិស័យ១ចំនួនដូចជា៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ឧស្សាហកម្ម
ឧបត្ថម្ភ …លៗ”

គ្របដណ្ដប់ទៅលើវិស័យជាច្រើននៃជីវភាពរស់នៅ​ 

រដ្ឋសភាបានលៃទុកការយកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើនដល់ការលាតត្រដាងអនុវត្ត​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ២០១៣​ ទាំងខាងនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនិងការបើកទូលាយប្រជាធិប
តេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស។

ក្នុងឆ្នាំដំបូងលាតត្រដាងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ ២០១៣ រដ្ឋសភាវៀតណាមបាន
ចេញផ្សាយច្បាប់ចំនួន៣ ស្ដីពីការចាត់តាំង ក្បាលម៉ាស៊ីន។ ​ទន្ទឹមនឹងនោះ រដ្ឋសភាក៏
បានផ្តល់មតិជាលើកដំបូង ចំពោះគំរោងច្បាប់ចាត់តាំងរដ្ឋសភា(ធ្វើវិសោធនកម្ម) ស្ថា
ប័នរដ្ឋខ្ពស់បំផុត គំរោងច្បាប់ចាត់តាំងរដ្ឋអំណាចតំបន់។ ការងារទាំងនេះជាការខំប្រឹង
ប្រែងធំធេងរបស់រដ្ឋសភា ដើម្បីធានាមូលដ្ឋានគតិយុត្តិ សំរាប់ស្ថាប័ននានា ក្នុងក្បាល
ម៉ាស៊ីនរដ្ឋ ​ដំណើការប្រកបដោយល្អប្រសើរ សមស្របជាមួយស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ
២០១៣។

ស្ដីពីការធ្វើសុក្រិតរបបសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ២០១៤ រដ្ឋសភាបានអនុម័តលើពង្រាង
ច្បាប់ស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ តាមទិសសង្គមនិយម។ ច្បាប់ផ្ទះស្នាក់នៅ (ធ្វើវិសោធន
កម្ម)​ បង្ហាញពី​ទស្សនះ ការផ្តួចផ្តើមគំនិតរបស់រដ្ឋ ចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍ខឿន​សេដ្ឋកិច្ច
ទីផ្សារ តាមទិសដៅសង្គមនិយម ក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទះស្នាក់នៅ…លៗ។ ការចេញ
ផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីការវិនិយោគ(ធ្វើវិសោធនកម្ម) បាននាំមកនុវបំរ៉ែបំរួលថ្មីក្នុងការកែលំ
អរបែបបទរដ្ឋបាលក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពវិនិយោគ។

បណ្ដាច្បាប់ដែលបានរដ្ឋសភាចេញផ្សាយ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ក៏បានអះ​អាងច្បាស់
ដែរថា៖ ការធានាសិទ្ធិមនុស្ស និងសិទ្ធិសំរាប់ប្រជាពលរដ្ឋ តាមការកំណត់របស់រដ្ឋ
ធម្មនុញ្ញ។ រដ្ឋសភាបានអនុម័តទៅលើច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម បំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយ
ចំនួននៃច្បាប់ធានារ៉ាប់រង់ សុខាភិបាលច្បាប់ធានារ៉ាប់រង​សង្គម (ធ្វើវិសោធនកម្ម)។ 
ច្បាប់ទាំងនេះបានបើកទូលាយមុខសញ្ញាចូល​រួមការធានារ៉ាប់រងសង្គមឆ្ពោះទៅការ
ធានារ៉ាប់រងសំរាប់ប្រជាជនទាំងមូល។

វាយតំលៃអំពីការកសាងច្បាប់ លោក Dinh Xuan Thao សមាជិក​សភាមណ្ឌល
ហាណូយ បានអោយដឹងថា៖

“ ការកសាងច្បាប់មានបំរ៉ែបំរួលសកម្មជាច្រើន។ ច្បាប់នេះ បានផ្តោតសំខាន់ទៅ
លើការធានាសិទ្ធិសំរាប់ប្រជាជន។ចំណុច១ទៀតគឺបណ្ដាសមាជិក​ សមាជិកាសភាព
ង្រីកល្អតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតផងដែរ។”

          រដ្ឋធម្មនុញ្ញ២០១៣ បង្កើតមូលដ្ឋាននយោបាយ គតិយុត្តិ សំរាប់សម័យកាលអភិ
វឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិ។ ការរៀបចំ អនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ មិនគ្រាន់តែដំណើការនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ២០១៥ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង​ក្នុងបណ្ដាឆ្នាំជាបន្ត ដើម្បីឆ្ពោះទៅការកសាង
នីតិរដ្ឋ សង្គមនិយម។ ស្ដិពីខ្លឹមសារនេះ ប្រធានរដ្ឋសភា Nguyen Sinh Hung បានអះ
អាងថា៖

“ រដ្ឋសភាប្រគល់អោយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ​​ស្ថាប័នរដ្ឋសភា រដ្ឋា
ភិបាល និងបណ្ដាស្ថាប័ន អង្គការទាក់ទិននានាអនុវត្តបណ្ដាច្បាប់​ បទបញ្ញាត្តិដែល
បានរដ្ឋសភាអនុម័តអោយបាន​ទាន់ពេល​វេលា​ប្រកបដោយ​​ប្រសិទ្ធិភាព ជំរុញខ្លាំងការ
ងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយ អប់រំ រួមចំណែកនាំរដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅ។”

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ២០១៣ បានរៀបចំអនុវត្តល្អបានឬទេ គឺត្រូវចំណុះទៅលើការងារកសាងច្បាប់
 និងការលាតត្រដាងអនុវត្តច្បាប់។ ការខំប្រឹងប្រែង​ទាំងឡាយរបស់រដ្ឋសភាវៀតណាម
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ រួមចំណែកដ៏សែនសំខាន់ ដើម្បីបញ្ជូនរដ្ឋធម្មនុញ្ញចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅ 
បង្កើតកម្លាំងពលំសុក្រិតនីតិរដ្ឋសង្គមនិយម ផ្លាស់ប្តូរថ្មីប្រទេសជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ