សេដ្ឋកិច្ចចិនបានបញ្ចុះគោលដៅកំណើនក្នុងឆ្នាំ២០១៧

(VOV)_រដ្ឋាភិបាលចិនបានកាត់បន្ថយគោលដៅកំណើនក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ​ក្នុងស
ភាពការណ៍ដែលខឿនសេដ្ឋកិច្ចធំទីពីរលើពិភពលោក កំពុងជំរុញដោះ​ស្រាយការលំ
បាកផ្ទៃក្នុងនានា។ តាមមជ្ឈដ្ឋានថ្នាក់ដឹកនាំចិនថា៖គោលដៅនេះ​គឺជាក់ស្ដែង នឹង
តម្រង់ទិស និងក្លាយគោលបំណងផ្សេងៗអោយក្លាយទៅជាការពិត​ជាក់ស្ដែង។

សេដ្ឋកិច្ចចិនបានបញ្ចុះគោលដៅកំណើនក្នុងឆ្នាំ២០១៧ - ảnh 1
សេដ្ឋកិច្ចចិនបានបញ្ចុះគោលដៅកំណើនក្នុងឆ្នាំ២០១៧


          នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋសភាចិន នាថ្ងៃទី៥មិនា នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ប្រ
ទេស លោក Lǐ Kèqiáng​បានអោយដឹងថា៖​ ចិនបានដាក់គោលដៅ​កំណើន​ GDP នៅ
កំរិត៦,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ ជាគោលដៅទាបបំផុតរបស់ចិន ​ក្នុង​រយៈពេល២៥ឆ្នាំ
កន្លងទៅ។ ប៉ុន្តែ កំរិតនេះក៏ជាកំរិតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលបានបក្ស
កុម្មុយនីស្តចិនបានដាក់ចេញ នោះគឺបង្កើនទ្វេដងទ្រង់ទ្រាយខឿនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេស
ជាតិ នាឆ្នាំ ២០២០ បើប្រៀបនឹងឆ្នាំ២០១០។ ឆ្នាំ ២០១៦ ​ចិនមានកំណើន ៦,៧% កំរិត
ទាបបំផុតពីឆ្នាំ២០១០មក។

          គោលដៅជាក់ស្ដែង

        ការកាត់បន្ថយកំរិតកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបាននាំចេញ ក្នុងសភាពការណ៍​ដែល
ចិនកំពុងខំប្រឹងប្រែងរាំងស្កាត់កំណើនខ្ពស់ដោយផ្អែកទៅលើការនាំចេញ​ និងវិនិ
យោគ ទៅជារូបសណ្ឋានកំណើនចីរភាព ដោយផ្អែកទៅលើការប្រើប្រាស់។ អ្នកប្រមុខ
រដ្ឋាភិបាលចិន លោក Lǐ Kèqiáng​ក៏បានទទួលស្គាល់ថា៖ បណ្ដាបំរ៉ែ​បំរួល​ក្នុងនិងក្រៅ
ប្រទេស បាននាំមកនូវឧបសគ្គជាច្រើនចំពោះចិន។ លោកក៏​បានបង្កាត់ធ្ងន់ថា៖ 
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅយឹតយ៉ាវ ក្នុងពេលជាមួយ​គ្នានោះ លទ្ធិគាំពារនិង
និន្នការដើរផ្ទុយទៅនឹងដំណើការសកលភាវូបនីយកម្ម​កំពុងកើនឡើង។ 

          ក្នុងសភាពការណ៍នោះ បណ្ដាអ្នកជំនាញការសេដ្ឋកិច្ចបានចាត់ទុកថា៖​គោល
ដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ៦,៥% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧​ដែលរដ្ឋាភិបាលចិននាំចេញ​គឺសមស្រប។
 នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនក៏បានចាត់ទុកថា៖​គោលដៅកំណើន​ឆ្នាំនេះ​សមស្របជាមួយ
ក្រិតក្រមសេដ្ឋកិច្ច និងស្ថានភាពជាក់ស្ដែង ជំរុញស្ថិរភាព និងកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ 
បង្កើតការងារធ្វើ នាំមកនូវអត្ថប្រយោធន៍សំរាប់ប្រជាជន។

          ដំណោះស្រាយមុខព្រួញ

សេដ្ឋកិច្ចចិនបានបញ្ចុះគោលដៅកំណើនក្នុងឆ្នាំ២០១៧ - ảnh 2
សេដ្ឋកិច្ចចិនបានបញ្ចុះគោលដៅកំណើនក្នុងឆ្នាំ២០១៧


        ដើម្បីអនុវត្តគោលដៅកំណើន៦,៥%ក្នុងឆ្នាំនេះ រដ្ឋាភិបាលចិននឹងបន្ត​អនុវ
ត្តគោលនយោបាយសារពើព័ន្ធម្ចាស់ការ និងកាត់បន្ថយប្រាក់ពន្ធគិតជា​ដុល្លារអាមេរិក គឺ ៥១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ក្រៅពីនោះ ចិនបន្តអនុវត្តគោលនយោ
បាយរូបីយវត្ថុហ្មត់ចត់ និងអព្យាក្រឹត។

ទោះបីជាគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០១៧ ដែលចិននាំចេញគឺទាប​បំផុត
ក្នុងរយៈពេល២៥ឆ្នាំកន្លងក្តី ប៉ុន្តែ គោលដៅនេះសមស្របជាមួយស្ថានភាពនាបច្ចុ
ប្បន្ន របស់ប្រទេសនេះ។ គោលដៅនេះ បានបង្កអោយរដ្ឋាភិបាលចិនម្ចាស់ការ សកម្ម
ក្នុងការបញ្ជាណែនាំ អនុវត្តដំណោះស្រាយនានា សំដៅរក្សាបាន​កំរិតកំណើននៃខឿន
សេដ្ឋកិច្ចធំទីពីរលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០១៧៕​

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ