សេរីភាពខាងព័ត៌មាននិងនិយាយស្ដីក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាតិ។

សេរីភាពខាងព័ត៌មាននិងនិយាយស្ដីក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាតិ។ - ảnh 1
សន្និសីទកាសែតឧទ្ទសនាមអំពីក្រិត្យលេខ៧២ (vov.vn)        VOV-ក្រិត្យលេខ៧២ដែលនឹងចូលជាធរមានជាផ្លូវការពីថ្ងៃទី១កញ្ញាឆ្នាំ
២០១៣តទៅ កំណត់យ៉ាងលំអិតអំពីសេវ៉ាកម្ម internet ធនធាន internet គោល
ការណ៍​គ្រប់គ្រង​ផ្គត់ផ្គងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលើ internet គ្រប់គ្រងការបង្កើតគេហ
ទំព័រអ៊េលិចត្រូនិក​ទូទៅបណ្ដាញ់សង្គមជាដើម។ ក្រៅពីការបង្កើតរបៀងកត្តិយុត
សំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍​របស់ប្រភេទព័ត៌មានថ្មីទន្ទឹមនឹងរបៀបព័ត៌មានប្រពៃណីលើ
បណ្ដាញ internet ចំណុចថ្មីគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់គឺក្រិត្យលេខ៧២បានបង្កើនការ
ធានាសុវត្ថិភាពនិង​សន្តិសុខព័ត៌មានលើបណ្ដាញ internet។ ដូច្នេះក្រិត្យលេខ៧២
មិនរារាំងសិទ្ធិ​សេរីភាពខាងព័ត៌មានសិទ្ធិសេរីភាពខាងនិយាយស្ដីរបស់បុគ្គលដូច
ដែលអង្គការបុគ្គលមួយចំនួនខ្វះ​សុឆ័ន្ទះបាននិយាយនោះឡើយ។

        ក្នុងសគរាជ្យ internet និងការរីកចំរើនព័ត៌មានសកលលោកទាំងមូល សិទ្ធិ​សេរីភាពខាងព័ត៌មានសេរីភាពខាងនិយាយស្ដីត្រូវបានគោរព។ ប៉ុន្តែការទប់​ស្កាត់​រាល់អំពើអសកម្មទាក់ទិនដល់សេរីភាពខាងព័ត៌មាននិងសេរីភាពខាងនិយាយស្ដី
ក្នុង​បរិយាកាស internet ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ ដើម្បី​សេរី
ភាព​ខាង​ព័ត៌មាន​និងសេរីភាពខាងនិយាយស្ដីបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍សមស្រប​
របស់​ប្រជាជន ធានាស្ថិរភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ។ ដូច្នេះចំណុះទៅលើ
លក្ខណៈ​និងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសរៀងៗខ្លួន បណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោក
សុទ្ធតែមាន​គោលនយោបាយសំដៅធានាសិទ្ធិសេរីភាពខាងនិយាយស្ដីក្នុង
ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃប្រទេសនោះ។ ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបានសឲ្យឃើញថា​ច្បាប់
របស់ប្រទេសជាច្រើន​បានទទួលស្គាល់សិទ្ធិសេរីភាពខាងព័ត៌មានសេរីភាពខាង
និយាយស្ដីនិងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាន ប៉ុន្តែមិនបានចាត់ទុកសិទ្ធិនេះជា
សេរីភាពទាំងស្រុងឡើយ។ ក្រម​ច្បាប់​ព្រហ្មទ័ណ្ឌអាមេរីកបានហាមឃាត់បណ្ដា
អំពើបោះពុម្ភផ្សាយនិពន្ធផ្សាយសម្លេង​ផ្សព្វផ្សាយជួញដូររឺតាំងបង្ហាញឯកសារ
ណាមួយមានខ្លឹមសារបង្កចលនាញុះញង់រឺ​អធិប្បាយអំពីការទទួលខុសត្រូវរឺចរិត
លក្ខណៈត្រឹមត្រូវនៃទង្វើផ្ដួលរំលំមិនថារដ្ឋអំណាចណាមួយក៏ដោយនៅអាមេរិក។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការកំពូល​ដាក់ចេញការផ្តន្ទាទោស
កត្តិយុតក្នុងពេលរកឃើញសារព័ត៌មានបង្កទង្វើបំផ្លិចបំផ្លាញចំពោះរដ្ឋសង្គមនិង
បុគ្គល។ ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍ផ្សព្វផ្សាយ (MDA) ចំណុះ​ក្រសួងព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយ
សឹង្ហបុរីបានកំណត់ថា បណ្ដាកេហទំព័រ​អេលិចត្រូនិច​បានផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាត
មានកាត្វកិច្ចត្រូវដកចោលបណ្ដាខ្លឹមសារណា​បំផ្លាញភាពសម្របសម្រួលអំពីជាតិ
សាសន៍និងសាសនាក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោងក្រោយ​ពេលស្ថាប័នមានសម័ត្ថកិច្ច
គ្រប់គ្រងផ្សព្វផ្សាយជាសំណូមពរ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ Senegan បានទទួលស្គាល់ការធានា
សិទ្ធិសេរីភាពខាងនិយាយស្ដីនិងសេរីភាព​ខាង​សារព័ត៌មាន ប៉ុន្តែចាត់ទុកបណ្ដា
សិទ្ធិនេះជាមុខសញ្ញាត្រូវបានកែប្រែដោយ​ការកំណត់នៃច្បាប់។

        Internet បាននិងកំពុងក្លាយទៅជាផ្នែកមួយមិនអាចខ្វះបានរបស់ជីវភាព​
សង្គម។ អ្នកណាបានប្រើប្រាស់ internet សុទ្ធតែបានយល់អំពីភាពអាក្រក់របស់​វាយ៉ាងម៉េចហើយប្រសិនបើខ្វះឧបករគ្រប់គ្រងមានប្រសិទ្ធភាព។ ការដែលវៀត
ណាមក​សាង​និងផ្សព្វផ្សាយក្រិដ្ឋលេខ៧២គឺសំដៅការពារយ៉ាងល្អជាងទៀត
ផលប្រយោជន៍​ស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋវៀតណាម។ ការដែលក្រិត្យលេខ៧២គឺ
សំដៅបង្កើតរបៀងកត្តិយុត​តម្លាភាពជាងដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ internet ជាប្រការចាំបាច់
និងសមស្របដែលវៀត​ណាមក៏ដូចប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកបាននិងកំពុង
អនុវត្តក្នុងសគរាជ internet នេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ