ទស្សនាទីក្រុងហាណូយស្អាតស្រស់ស្រទន់ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ

ទស្សនាទីក្រុងហាណូយស្អាតស្រស់ស្រទន់ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ - ảnh 1
ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងខែមេសា ដើមខែឧសភាបណ្ដាជួរដើមឈើលើវិថីទីក្រុងហាណូយ ចាប់ផ្ដើមស្លឹកឈើណស់ត្រួយខ្ចី
ទស្សនាទីក្រុងហាណូយស្អាតស្រស់ស្រទន់ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ - ảnh 2
នៅកណ្ដាលដងវិថីកន្លែងណាក៏ឃើញព័ណ៌លឿងនៃស្លឹកឈើជ្រុះ
ទស្សនាទីក្រុងហាណូយស្អាតស្រស់ស្រទន់ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ - ảnh 3
គ្រាន់តែខ្យល់បក់រហៀកៗតែប៉ុណ្ណោះក៏ធ្វើឲ្យស្លឹកឈើធ្លាក់ពាសពេញវិថី
ទស្សនាទីក្រុងហាណូយស្អាតស្រស់ស្រទន់ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ - ảnh 4
ស្លឹកជ្រុះនៅវិថី Tran Hung Dao
ទស្សនាទីក្រុងហាណូយស្អាតស្រស់ស្រទន់ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ - ảnh 5
ប្រការនេះបានធ្វើឲ្យវិថីនានានៅក្រុងហាណូយដូចជាស្រស់ស្អាតជាងពេលណាៗទាំងអស់
ទស្សនាទីក្រុងហាណូយស្អាតស្រស់ស្រទន់ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ - ảnh 6
ទស្សនាទីក្រុងហាណូយស្អាតស្រស់ស្រទន់ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ - ảnh 7
សុខសាន្តត្រាណជាងនៅរដូវដើមឈើផ្លាស់ប្តូរស្លឹក
ទស្សនាទីក្រុងហាណូយស្អាតស្រស់ស្រទន់ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ - ảnh 8
ទស្សនាទីក្រុងហាណូយស្អាតស្រស់ស្រទន់ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ - ảnh 9
ទស្សនាទីក្រុងហាណូយស្អាតស្រស់ស្រទន់ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ - ảnh 10
អ្នកលក់អីវ៉ាន់ទៅតាមដងផ្លូវហាក់ដូចជាមិនសូវប្រញាប់ប្រញាល់លើដងវិថីកំរាលព្រំពណ៌មាសរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ
ទស្សនាទីក្រុងហាណូយស្អាតស្រស់ស្រទន់ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ - ảnh 11
ហាងលក់តែតាមដងវិថីក៏សំងំខ្លួនដើម្បីលៃទុកកន្លែងឲ្យស្លឹកឈើជ្រុះ
ទស្សនាទីក្រុងហាណូយស្អាតស្រស់ស្រទន់ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ - ảnh 12
ឬនៅជ្រុងនៅវិថីមួយបណ្ដាប្រជាជន
ទស្សនាទីក្រុងហាណូយស្អាតស្រស់ស្រទន់ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ - ảnh 13
កុមារមានឱកាសលេងកំសាន្តលើបណ្ដាស្លឹកដើមឈើជ្រុះ
ទស្សនាទីក្រុងហាណូយស្អាតស្រស់ស្រទន់ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ - ảnh 14
បណ្ដាស្លឹកចាស់នោះនឹងប្តូរដោយស្លឹកព័ណ៌បៃតងថ្មី

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ