បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ

វិមានកុមារទីក្រុងហាណូយគឺជាទីកន្លែងបណ្តុះបណ្ដាលមុខវិជ្ជាណសិល្បៈសំរាប់កុមារ
ដូចជា របាំ គូរគំនូរ ចម្រៀង ក្បាច់គុន ជាដើម។ រដូវវិស្សមកាលឆ្នាំ ២០១៣ នេះ ចំនួន
កុមារ តូចៗបានចុះឈ្មោះចូលរួមបណ្ដាថ្នាក់រៀនសិល្បៈបានកើនឡើងច្រើនបើប្រៀប
នឹង រយៈពេលដូចគ្នា នាឆ្នាំទៅមិញ។ 

របាំជាមុខវិជ្ជាវិញ្ញាណសិល្បៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសច្រើនបំផុតសំរាប់កុ​មារី។ឪពុក
ម្តាយចុះឈ្មោះកូនស្រីរបស់ខ្លួនក្នុងថ្នាក់រៀនរាំរបាំក្នុងគោលបំណងថា៖ប្អូនៗនឹងមាន
ការចំណេះដឹងអំពីសោភ័នវិភាព ហើយហាត់ពត់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អនិង
ទន់ភ្លន់ ផងដែរ។

បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ - ảnh 1
ថ្នាក់រៀននិមួយៗមានកុមារចំនួន ៤០ នាក់ មានអាយុ ៣ ឆ្នាំដល់ ៨ ឆ្នាំ។ ថ្នាក់រៀន មានអ្នកគ្រូចំនួន ២ រូប គឺ៖ អ្នកគ្រូលេង  piano និងអ្នកគ្រូបង្រៀនរាំរបាំ។


បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ - ảnh 2
នៅក្នុងថ្នាក់ដាក់កញ្ជាក់ជុំវិញដើម្បីប្អូនៗអាចមើលឃើញកាយវិការរបស់ខ្លួន។


បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ - ảnh 3
ចំពោះប្អូនណាដែលបានរៀនរាំក្នុងរយៈពេលយូរមកហើយអាចធ្វើកាយវិការសំបាកជាច្រើន។


បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ - ảnh 4


បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ - ảnh 5
កុមាររីមួយនាក់កំពុងឆ្លុះកញ្ចក់ក្នុងពេលដែលមិត្តផ្សេងៗទៀតកំពុងហ្វឹកហាត់។


បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ - ảnh 6


បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ - ảnh 7


បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ - ảnh 8
បណ្ដាប្អូនៗឈប់ចេញលេងក្នុងរយៈពេល ១៥ នាទី។


បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ - ảnh 9
កុមារីមួយនាក់ឆ្លៀតយកនំបាងញាំក្នុងរយៈពេលសំរាក។


បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ - ảnh 10


បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ - ảnh 11


បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ - ảnh 12


បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ - ảnh 13
ប្អូនៗប្រឡែងលេងជាមួយគ្នាក្នុងរយៈពេលសំរាក់។


បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ - ảnh 14
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គរៀនសូត្រ ប្អូនៗនឹងឡើងសំដែងលើឆាក។


បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ - ảnh 15


បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ - ảnh 16
បណ្ដាឳពុកម្តាយចូលមើលថតរូបកូនៗក្នុងពេលដែលប្អូនៗកំពុងហ្វឹកហាត់។


បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ - ảnh 17
បណ្ដាប្អូនៗកំពុងសម្តែងរបាំដែលទើបនឹងបានរៀន។


បុត្រតាកូចៗក្នុងថ្នាក់រៀនរបាំ - ảnh 18


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ