ពណ៌ក្រហមចម្រុះនៃផ្កា Gao នៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo

(VOVworld) – ផ្កា gao បានឈានចូលអក្សរសាស្ដ្រនិងកុមារភាពរបស់មនុស្សម្នា
ដែលកំពុងរស់នៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីស្រុកកំណើត។

        ផ្កា Gao​ តភ្ជាប់នឹងនិទាឃរដូវនៅជនបទភាគខាងជើងវៀតណាម។ នាខែកុម្ភៈ
 ដើម Gao​ ធ្លាក់ស្លឹកទាំងអស់ ដើម្បីនាខែមិនា ដើមឈើចម្រុះពណ៌ក្រហមនៃផ្កា Gao
 រីកស្គុះស្គាយ ។ ផ្កា Gao មានឈ្មោះដទៃជាច្រើនដូចជា៖ ផ្កា moc mien ផ្កា co boi។
ជនជាតិភាគតិចនៅ តំបន់ Tay Nguyen ភាគកណ្ដាលវៀតណាមហៅផ្កានេះជាផ្កា
Polang។ 

ពណ៌ក្រហមចម្រុះនៃផ្កា Gao នៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo - ảnh 1

ភូមិណានៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo សុទ្ធតែមានដើមផ្កា Gao​ នៅដើមភូមិដែរ។ ចំពោះ
ប្រជាកសិករ ផ្កា Gao​ កូសសម្គាល់ពេលវេលាដំណើរការសកម្មភាពកសិកម្ម។ នាបច្ចុប្បន្ន
រដូវផ្កា Gao​ រីកស្គុះស្គាយគឺជាពេលវេលាយុវជនវ័យក្មេង “check-in” និងថតរូប។

1. ផ្កា Gao  នៅឃុំ Lang Son ស្រុក Yen Dung ខេត្ត Bac Giang។

ពណ៌ក្រហមចម្រុះនៃផ្កា Gao នៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo - ảnh 2

ពណ៌ក្រហមចម្រុះនៃផ្កា Gao នៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo - ảnh 3

ពណ៌ក្រហមចម្រុះនៃផ្កា Gao នៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo - ảnh 4

2.   ផ្កា Gao នៅទីក្រុង Nam Dinh។


ពណ៌ក្រហមចម្រុះនៃផ្កា Gao នៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo - ảnh 5

ពណ៌ក្រហមចម្រុះនៃផ្កា Gao នៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo - ảnh 6

ពណ៌ក្រហមចម្រុះនៃផ្កា Gao នៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo - ảnh 7

ពណ៌ក្រហមចម្រុះនៃផ្កា Gao នៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo - ảnh 8

3.   ផ្កា Gao នៅឃុំ Quang Binh ស្រុក Kien Xuong ខេត្ត Thai Binh។ពណ៌ក្រហមចម្រុះនៃផ្កា Gao នៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo - ảnh 9

ពណ៌ក្រហមចម្រុះនៃផ្កា Gao នៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo - ảnh 10

4.   ផ្កា Gao នៅភូមិ Doan Nu ឃុំ An My ស្រុក My Duc ទីក្រុងហាណូយ។


ពណ៌ក្រហមចម្រុះនៃផ្កា Gao នៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo - ảnh 11

ពណ៌ក្រហមចម្រុះនៃផ្កា Gao នៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo - ảnh 12

5.   ផ្កា Gao នៅកំពង់ទឹកនៅភូមិ Doai ឃុំ Tam Giang ស្រុក Yen Phong ខេត្ត Bac Ninh
ភាគខាងជើងវៀតណាម៕ពណ៌ក្រហមចម្រុះនៃផ្កា Gao នៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo - ảnh 13

ពណ៌ក្រហមចម្រុះនៃផ្កា Gao នៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo - ảnh 14

ពណ៌ក្រហមចម្រុះនៃផ្កា Gao នៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo - ảnh 15

ពណ៌ក្រហមចម្រុះនៃផ្កា Gao នៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo - ảnh 16
ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ