ភាពវិសេសវិសាលនៅវត្តរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរណាមបូ

(VOV) - សហគមន៍ជនរួមជាតិខ្មែ Nam Bo ភាគខាងលិច (វៀតណាម) ជានិច្ចកាល
ចាត់ទុក វត្តអារាម គឺជាបរិយាកាសវប្បធម៍ព្រលឹង ស្មារតីជំនឿ សាសនា ដែលមាន
លក្ខណៈ វិសេសវិសាលដោយឡែករបស់ខ្លួន។

វត្តជាទីកន្លែងមួយដ៏ពិសិដ្ឋក្នុងចិត្តគំនិតអារម្មណ៍របស់ជនរួមជាតិខ្មែម្នាក់ៗ។ដូច្នេះ
វត្តត្រូវបានកសាងយ៉ាងស្កឹមស្កី និងពោពេញទៅដោយចរិតលក្ខណៈវប្បធម៌ខ្មែ។
បណ្ដាដំបូលកោងស្រួចបណ្ដាក្បាច់រចនាទៅតាមលក្ខណៈវប្បធម៌ខ្មែដែលមានប្រភព
ដើមពីកម្ពុជា ត្រូវបានគួបផ្សំជាមួយវប្បធម៌របស់ជនជាតិវៀតណាម បង្កើតជាទ្រង់
ទ្រាយស្ថាបត្យកម្មវប្បធម៌ “វត្តខ្មែ” ដ៏វិសេសវិសាល។

ចំពោះសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅតំបន់ណាមបូភាគខាងលិច និយាយដោយឡែក
និង នៅវៀតណាម និយាយរួម វត្តខ្មែបានក្លាយទៅជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ស្មារតីពិសេស
មួយ របស់វៀតណាម ចំពោះភ្ញៀវទេសថរណ៍មកពីទិសទាំង ៤៕

ភាពវិសេសវិសាលនៅវត្តរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរណាមបូ - ảnh 1
វត្ត Chen


ភាពវិសេសវិសាលនៅវត្តរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរណាមបូ - ảnh 2
វត្តសេរីជោមហាទុបល្បីឈ្មោះជាមួយចម្ការដែលជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់ ប្រភេទប្រជៀវធំជាងគេនៅវៀតណាម។


ភាពវិសេសវិសាលនៅវត្តរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរណាមបូ - ảnh 3


ភាពវិសេសវិសាលនៅវត្តរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរណាមបូ - ảnh 4


ភាពវិសេសវិសាលនៅវត្តរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរណាមបូ - ảnh 5


ភាពវិសេសវិសាលនៅវត្តរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរណាមបូ - ảnh 6


ភាពវិសេសវិសាលនៅវត្តរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរណាមបូ - ảnh 7
រូបនាគរាជគឺជានិមិត្តសញ្ញាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងស្ថាបត្យកម្មរបស់វត្តខ្មែ។


ភាពវិសេសវិសាលនៅវត្តរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរណាមបូ - ảnh 8


ភាពវិសេសវិសាលនៅវត្តរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរណាមបូ - ảnh 9


ភាពវិសេសវិសាលនៅវត្តរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរណាមបូ - ảnh 10


ភាពវិសេសវិសាលនៅវត្តរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរណាមបូ - ảnh 11

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ