ភាពអស្ចារ្យនៃបណ្ដាខ្មៅដៃរ

(VOV) - ពីបណ្ដាខ្មៅដៃរ ក្រោមបាតដៃដ៏ប៉ិនប្រសប់និងការច្នៃប្រឌិត ជាងចម្លាក់
Jennifer Maestre បានបង្កើតបណ្ដាវណ្ណៈកម្មដ៏ល្អអស្ចារ្យ។

ដោយខ្មៅដៃរពណ៍ ជាងចម្លាក់ Jennifer Maestre បានបង្កើតបណ្ដាវ័ណ្ណកម្មល្អស្អាត
អស្ចារ្យ។ បណ្ដាវណ្ណៈកម្មនេះមានតំលៃពី ១០០០ ដល់ ៨០០០ ដុល្លា អាមេរិក។
តាមនាង Jennifer ឲ្យដឹងថា៖ ដើម្បីសម្រេចវណ្ណកម្មមួយ នាងត្រូវមានខ្មៅដៃពណ៍
ខុសពីគ្នា ចំនួនប្រហែល ១០០០ ដើម និងអនុវត្តក្នុងរយៈពេល ២ ខែ។

សូមអញ្ចើញលោកអ្នកនាងកំសាន្តបណ្ដាវណ្ណៈកម្មដ៏ល្ធប្រណិតរបស់ជាងចម្លាក់
 Jennifer Maestre៕

ភាពអស្ចារ្យនៃបណ្ដាខ្មៅដៃរ - ảnh 1
Asteridae


ភាពអស្ចារ្យនៃបណ្ដាខ្មៅដៃរ - ảnh 2


ភាពអស្ចារ្យនៃបណ្ដាខ្មៅដៃរ - ảnh 3
Aurora


ភាពអស្ចារ្យនៃបណ្ដាខ្មៅដៃរ - ảnh 4


ភាពអស្ចារ្យនៃបណ្ដាខ្មៅដៃរ - ảnh 5


ភាពអស្ចារ្យនៃបណ្ដាខ្មៅដៃរ - ảnh 6


ភាពអស្ចារ្យនៃបណ្ដាខ្មៅដៃរ - ảnh 7


ភាពអស្ចារ្យនៃបណ្ដាខ្មៅដៃរ - ảnh 8
ជាងចម្លាក់ Jennifer Maestre


ភាពអស្ចារ្យនៃបណ្ដាខ្មៅដៃរ - ảnh 9


ភាពអស្ចារ្យនៃបណ្ដាខ្មៅដៃរ - ảnh 10


ភាពអស្ចារ្យនៃបណ្ដាខ្មៅដៃរ - ảnh 11


ភាពអស្ចារ្យនៃបណ្ដាខ្មៅដៃរ - ảnh 12


ភាពអស្ចារ្យនៃបណ្ដាខ្មៅដៃរ - ảnh 13


ភាពអស្ចារ្យនៃបណ្ដាខ្មៅដៃរ - ảnh 14


ភាពអស្ចារ្យនៃបណ្ដាខ្មៅដៃរ - ảnh 15
Terpsichore


ភាពអស្ចារ្យនៃបណ្ដាខ្មៅដៃរ - ảnh 16


ភាពអស្ចារ្យនៃបណ្ដាខ្មៅដៃរ - ảnh 17
Tiamat

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ