“របាំនៅលើដងទន្លេ”

(VOV) - ជន Hue (ភាកណ្ដាលវៀតណាម) ឧស្សារព្យាយាមប្រកបរបររាយមាននេសាទ
ត្រីនៅ តាមដងទន្លេដើម្បីចញ្ជឹមជីវតិ។ ភាពស្អាត របស់ជននៅទីនេះធ្វើឲ្យមនុស្សជា
ច្រើនភ្ញាក់ផ្អើល។

នៅ Hue (ភាកណ្ដាលវៀតណាម) មានបឹងទន្លេយ៉ាងច្រើនលើសលប់និងធនធានដ៏
សម្បូ។ ជននៅទីនេះ ប្រហែលជាដោយហេតុនេះ ភាគច្រើនប្រកបរបរនេសាទត្រី។
ជន Hue(ភាកណ្ដាលវៀតណាម)ឧស្សារព្យាយាមប្រកបរបររាយមងនេសាទត្រីនៅ
តាមដងទន្លេដើម្បីចញ្ជឹមជីវិត។ ភាពស្អាតរបស់ជននៅទីនេះធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់
ផ្អើល។ 

របាំនៅលើដងទន្លេគឺជារូបភាពដែលថតបាននូវមួយប្រិចនៃពេលវេលារកស៊ីដ៏ល្អអស្ចារ្យ
របស់ជន Hue លើទន្លេ Nhu Y​ ៕

“របាំនៅលើដងទន្លេ” - ảnh 1


“របាំនៅលើដងទន្លេ” - ảnh 2


“របាំនៅលើដងទន្លេ” - ảnh 3


“របាំនៅលើដងទន្លេ” - ảnh 4


“របាំនៅលើដងទន្លេ” - ảnh 5


“របាំនៅលើដងទន្លេ” - ảnh 6


“របាំនៅលើដងទន្លេ” - ảnh 7


“របាំនៅលើដងទន្លេ” - ảnh 8


“របាំនៅលើដងទន្លេ” - ảnh 9


“របាំនៅលើដងទន្លេ” - ảnh 10


“របាំនៅលើដងទន្លេ” - ảnh 11

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ