រូបភាពFidel Castro នៅវៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំសង្គ្រាម

Fidel Castro មានពាក្យប្រសាសន៍ដ៏ល្បីឈ្មោះគឺ៖”ដើម្បីវៀតណាម គុយបាត្រៀម
ខ្លួនជាស្រេចបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់របស់ខ្លួន”បានក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃចំណច
សមមិត្តវៀតណាម-គុយបា។

 រូបភាពFidel Castro នៅវៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំសង្គ្រាម - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីគុយបាលោកFidel Castro បង្ហូតទង់ជាតិក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី១២ដល់ថ្ងៃទី១៧កញ្ញាឆ្នាំ១៩៧៣។
 រូបភាពFidel Castro នៅវៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំសង្គ្រាម - ảnh 2
នាយករដ្ឋមន្ត្រីគុយបា លោក Fidel Castro និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Pham Van Dong នៅក្នុងពិធីមិទ្ទិញនៅខេត្ត Quang Tri
 រូបភាពFidel Castro នៅវៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំសង្គ្រាម - ảnh 3
រូបភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគុយបា លោក Fidel Castro និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Pham Van Dong នៅខេត្ត Quang Tri នាខែកញ្ញាឆ្នាំ១៩៧៣
 រូបភាពFidel Castro នៅវៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំសង្គ្រាម - ảnh 4
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Pham Van Dong និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគុយបា លោក Fidel Castro រួមជាមួយបណ្ដាយុទ្ធជន Doan Khe Sanh កងទ័ពរំដោះ Tri Thien - Hue
 រូបភាពFidel Castro នៅវៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំសង្គ្រាម - ảnh 5
នាយករដ្ឋមន្ត្រីគុយបា លោក Fidel Castro និងយុវនារីកហទ័ពរំដោះភាគខាងត្បូងវៀតណាម Ta Thi Kieu នៅតំបន់រំដោះខេត្ត Quang Tri។
 រូបភាពFidel Castro នៅវៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំសង្គ្រាម - ảnh 6
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Pham Van Dong និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគុយបា លោក Fidel Castro រួមជាមួយយុទ្ធជនកងទ័ពរំដោះភាគខាងត្បូងវៀតណាមនៅខេត្ត Quang Tri។
 រូបភាពFidel Castro នៅវៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំសង្គ្រាម - ảnh 7
នាយករដ្ឋមន្ត្រីគុយបា លោក Fidel Castro អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទីរួមស្រុក Dong Ha
 រូបភាពFidel Castro នៅវៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំសង្គ្រាម - ảnh 8
នាយករដ្ឋមន្ត្រីគុយបា លោក Fidel Castro អញ្ជើញទៅតស្សនាមូលដ្ឋាន Tan Lam និង Doc Mieu នៅរងអេឡិកត្រូនិក McNamara


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ