សោភ័ណភាពរបស់នារីជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ព្រៃភ្នំឆ្ងាយដាច់ស្រយាល

(VOV)_សោភ័ណភាពរបស់នារីជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ព្រៃភ្នំឆ្ងាយដាច់ស្រយាល

 សោភ័ណភាពរបស់នារីជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ព្រៃភ្នំឆ្ងាយដាច់ស្រយាល - ảnh 1
ការញញឹមរបស់នារីជនជាតិ Dao Tuyen ( ស្រុក Bac Ha ខេត្ត Lao Cai)
 សោភ័ណភាពរបស់នារីជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ព្រៃភ្នំឆ្ងាយដាច់ស្រយាល - ảnh 2
ភាពស្រស់ស្អាតនៃនារី Ha Nhi ( ស្រុក Bat Xat ខេត្ត Lao Cai)
 សោភ័ណភាពរបស់នារីជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ព្រៃភ្នំឆ្ងាយដាច់ស្រយាល - ảnh 3
នារី Giay ( ស្រុក Hop Thanh - ទីក្រុង Lao Cai )
 សោភ័ណភាពរបស់នារីជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ព្រៃភ្នំឆ្ងាយដាច់ស្រយាល - ảnh 4
នារីជនជាតិMông ( ស្រុក Sa Pa ខេត្ត Lao Cai)
 សោភ័ណភាពរបស់នារីជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ព្រៃភ្នំឆ្ងាយដាច់ស្រយាល - ảnh 5
មក់របស់នារី Mong (ស្រុក Van Ban ខេត្ត Lao Cai)
 សោភ័ណភាពរបស់នារីជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ព្រៃភ្នំឆ្ងាយដាច់ស្រយាល - ảnh 6
នារី Nung ( Muong Khuong ខេត្ត Lao Cai)
 សោភ័ណភាពរបស់នារីជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ព្រៃភ្នំឆ្ងាយដាច់ស្រយាល - ảnh 7
នារី Mong Hoa ( ស្រុកSi Ma Cai ខេត្ត Lao Cai)
 សោភ័ណភាពរបស់នារីជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ព្រៃភ្នំឆ្ងាយដាច់ស្រយាល - ảnh 8
នារី Phu La ( ស្រុក Bac Ha ) ក្នុងទិវាបុណ្យ
 សោភ័ណភាពរបស់នារីជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ព្រៃភ្នំឆ្ងាយដាច់ស្រយាល - ảnh 9
ភាពស្រស់ស្អាតរបស់នារី Dao Do ( ឃុំ Ta Phin – ស្រុក Sa Pa).


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ