23/01/2017

2017-01-24 - 01:27:44

23/01/2017

អានបន្ថែម

22/01/2017

2017-01-22 - 22:52:38

22/01/2017

អានបន្ថែម

21/01/2017

2017-01-22 - 00:28:42

21/01/2017

អានបន្ថែម

20/01/2017

2017-01-21 - 00:28:52

20/01/2017

អានបន្ថែម

19/01/2017

2017-01-20 - 01:00:11

19/01/2017

អានបន្ថែម

18/01/2017

2017-01-18 - 23:41:01

18/01/2017

អានបន្ថែម

17/01/2017

2017-01-17 - 22:37:24

17/01/2017

អានបន្ថែម

16/01/2017

2017-01-16 - 23:25:52

16/01/2017

អានបន្ថែម

15/01/2017

2017-01-15 - 22:26:00

15/01/2017

អានបន្ថែម

14/01/2017

2017-01-14 - 23:50:59

14/01/2017

អានបន្ថែម

13/01/2017

2017-01-14 - 10:20:44

13/01/2017

អានបន្ថែម

12/01/2017

2017-01-13 - 00:09:01

12/01/2017

អានបន្ថែម

11/01/2017

2017-01-11 - 23:17:49

11/01/2017

អានបន្ថែម

10/01/2017

2017-01-11 - 01:09:09

10/01/2017

អានបន្ថែម

09/01/2017

2017-01-10 - 00:45:15

09/01/2017

អានបន្ថែម

08/01/2017

2017-01-08 - 23:36:46

08/01/2017

អានបន្ថែម

07/01/2017

2017-01-07 - 23:15:54

07/01/2017

អានបន្ថែម

06/01/2017

2017-01-07 - 01:00:11

06/01/2017

អានបន្ថែម

05/01/2017

2017-01-06 - 00:25:40

05/01/2017

អានបន្ថែម

04/01/2017

2017-01-04 - 23:12:22

04/01/2017

អានបន្ថែម

កម្មវិធីជួយឧបត្ថម្ភនិស្សិតមានស្ថានភាពលំបាកធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតក្នុងបុណ្យតេត ២០១៧

កម្មវិធីជួយឧបត្ថម្ភនិស្សិតមានស្ថានភាពលំបាកធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតក្នុងបុណ្យតេត ២០១៧

(VOVworld) – ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កាណាល់ ផ្សាយជាតិជាភាសាបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេង វៀតណាមទទួលបានសំបុត្រនិង ទូរស័ព្ទចំនួន ​ ២២២ របស់មិត្តអ្នកស្តាប់មកពីប្រទេសចំនួន ៣៩លើពិភពលោក។ ក្នុងនាទីប្រអប់សំបុត្រ មិត្តអ្នកស្តាប់ពេលនេះ កាណាល់ផ្សាយជាភា សាខ្មែរ នឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោក Viengxay អតីតនិស្សិតឡាវនៅវៀតណាម ដែលបានសួរ ថា៖ បណ្ដានិស្សិតដែលមានស្ថានភាពលំបាក ទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើដំណើរ ទៅស្រុកកំណើតក្នុងឱកាសទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំរកានព្វ​ស័ក​ ២០១៧ ខាងមុខ ដែរឬទេ?

អានបន្ថែម