19/02/2017

2017-02-19 - 21:16:11

19/02/2017

អានបន្ថែម

18/02/2017

2017-02-18 - 22:24:24

18/02/2017

អានបន្ថែម

17/02/2017

2017-02-18 - 07:11:01

17/02/2017

អានបន្ថែម

16/02/2017

2017-02-16 - 22:32:24

16/02/2017

អានបន្ថែម

15/02/2017

2017-02-15 - 21:37:02

15/02/2017

អានបន្ថែម

14/02/2017

2017-02-14 - 22:17:10

14/02/2017

អានបន្ថែម

13/02/2017

2017-02-13 - 21:09:28

13/02/2017

អានបន្ថែម

12/02/2017

2017-02-12 - 21:48:04

12/02/2017

អានបន្ថែម

11/02/2017

2017-02-11 - 21:28:28

11/02/2017

អានបន្ថែម

10/02/2017

2017-02-10 - 21:59:28

10/02/2017

អានបន្ថែម

09/02/2017

2017-02-09 - 21:12:43

09/02/2017

អានបន្ថែម

08/02/2017

2017-02-08 - 21:50:37

08/02/2017

អានបន្ថែម

07/02/2017

2017-02-07 - 20:56:44

07/02/2017

អានបន្ថែម

06/02/2017

2017-02-07 - 08:16:55

06/02/2017

អានបន្ថែម

05/02/2017

2017-02-05 - 21:44:21

05/02/2017

អានបន្ថែម

04/02/2017

2017-02-04 - 22:13:46

04/02/2017

អានបន្ថែម

03/02/2017

2017-02-03 - 20:55:35

03/02/2017

អានបន្ថែម

02/02/2017

2017-02-03 - 07:47:36

02/02/2017

អានបន្ថែម

01/02/2017

2017-02-02 - 09:00:00

01/02/2017

អានបន្ថែម

31/01/2017

2017-01-31 - 23:13:55

31/01/2017

អានបន្ថែម

សកម្មភាពរបស់មជ្ឈដ្ឋានវ័យក្មេងវៀតណាមក្នុងទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់

សកម្មភាពរបស់មជ្ឈដ្ឋានវ័យក្មេងវៀតណាមក្នុងទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់

(VOVworld)-លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី! យើងខ្ញុំមានក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបាន ជួបមិត្តអ្នកស្តាប់ក្នុងនាទីប្រអប់សំបុត្រពេលនេះ។ ប្រការពិសេសគឺថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ១៤ កុម្ភៈ ជាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់និងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទិវាសម្រាប់មនុស្សដែល កំពុងស្រឡាញ់គ្នា។នៅវៀតណាម ក្នុងទិវានេះ គូរស្រករនានាក៏បានរៀបចំពិធីបុណ្យ នៃក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃទី១៤កុម្ភៈនេះតាមរបៀបខុសដោយឡែកពីគ្នាដែរ។ សូមអញ្ជើញ​លោកអ្នកបនាងស្វែងយល់លក្ខណៈដោយឡែកនេះតាមរយៈបទយកការណ៍របស់ អ្នកស្រី Bich Ngoc។

អានបន្ថែម