បង្កើនសមត្ថភាពទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងសម័យឌីជីថល

បង្កើនសមត្ថភាពទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងសម័យឌីជីថល

(VOVWORLD) -ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំនានាក្នុងសប្តាហ៍សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម APEC ២០១៧ នាថ្ងៃទី ១១ កញ្ញ ...
APEC 2017៖ សហគ្រាសចាប់ផ្ដើមអាជីព ផ្លាស់ប្ដូរថ្មី និងរស់រវើក

APEC 2017៖ សហគ្រាសចាប់ផ្ដើមអាជីព ផ្លាស់ប្ដូរថ្មី និងរស់រវើក

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ កញ្ញា នៅទីក្រុងហូជីមិញ បានប្រព្រឹត្តិទៅសិក្ខាសាលា សហគ្រាសធុនតូចបំផុត តូច និងមធ្យម ចាប់ផ្ដើមអាជីព ផ្លា ...
APEC ស្វែងរកដំណោះស្រាយជួយឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម

APEC ស្វែងរកដំណោះស្រាយជួយឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម

(VOVWORLD) -ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី APEC 2017 ទទួលបន្ទុកសហគ្រាស់ខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅទីក្រុងហូជីមិញនោះ នាព្រឹកថ្ងៃ ...
APEC 2017៖ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍

APEC 2017៖ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍

(VOVWORLD) -ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំនានានៅក្នុងសប្តាហ៍សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម APEC 2017 នៅទីក្រុងហូជីមិ ...
SOM ៣៖  វៀតណាមជាមួយគោលគំនិតស្ដីពីការអភិវឌ្ឍន៍គ្របដណ្ដប់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គមកិច្ច

SOM ៣៖ វៀតណាមជាមួយគោលគំនិតស្ដីពីការអភិវឌ្ឍន៍គ្របដណ្ដប់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គមកិច្ច

(VOVWORLD) -ក្នុងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) នាថ្ងៃទី ២៨ សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្ ...
កិច្ចសន្ទនាស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតំបន់ កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (RTAs / FTAs)

កិច្ចសន្ទនាស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតំបន់ កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (RTAs / FTAs)

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ សីហា នៅទីក្រុងហូជីមិញ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) បានប្ ...
ជំរុញសហគ្រាសចូលរួមខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម logistics សកលលោក

ជំរុញសហគ្រាសចូលរួមខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម logistics សកលលោក

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី ២៦ សីហា នៅទីក្រុងហូជីមិញ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទលើកទី ៣ ថ្នាក់បណ្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ (SOM ៣) និងបណ្ដាកិច្ចប្រជុ ...
វេទិកា APEC ២០១៧៖  បើកសន្និសីទជាន់ខ្ពស់លើកទី ៧ ស្ដីពីសុខាភិបាល និងសេដ្ឋកិច្ច

វេទិកា APEC ២០១៧៖ បើកសន្និសីទជាន់ខ្ពស់លើកទី ៧ ស្ដីពីសុខាភិបាល និងសេដ្ឋកិច្ច

(VOVWORLD) -ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសន្និសីទលើកទី ៣ ថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ (SOM ៣) វេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក (APE ...
APEC ២០១៧៖ បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងការបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

APEC ២០១៧៖ បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងការបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

(VOVWORLD) -ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧ លើកទី ៣ (SOM ៣) និងបណ្ដាកិច្ចប្រជុំទាក់ទិននានានៅទីក្រុងហូជីមិញ ...
ក្រុមការងារស្ដីពីសុខាភិបាលត្រៀមរៀបចំសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសម្រាប់ដាក់ជូនក្នុងសប្តាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC

ក្រុមការងារស្ដីពីសុខាភិបាលត្រៀមរៀបចំសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសម្រាប់ដាក់ជូនក្នុងសប្តាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC

(VOVWORLD) -ក្នុងថ្ងៃធ្វើការទី ២ នាថ្ងៃទី ២២ សីហា ក្រុមការងារស្ដីពីសុខាភិបាលរបស់SOM ៣ - APEC បានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនសម្រាប់បណ្ដាខ្ល ...
SOM ៣ - Apec ២០១៧៖ រឹតបន្តឹងការតភ្ជាប់ក្នុងការបង្ការប្រឆាំងការរត់ពន្ធ

SOM ៣ - Apec ២០១៧៖ រឹតបន្តឹងការតភ្ជាប់ក្នុងការបង្ការប្រឆាំងការរត់ពន្ធ

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី ២២ សីហា នៅទីក្រុងហូជីមិញ សន្និសីទលើកទី ៣ ថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ (SOM ៣) និងបណ្ដាកិច្ចប្រជុំទាក់ទិននានានៃវេទិក ...
APEC ឆ្នាំ ២០១៧៖ កសាងយន្តការក្របខ័ណ្ឌជួយឧបត្ថម្ភបន្ទាន់គ្រោះធម្មជាតិនៅតំបន់  APEC

APEC ឆ្នាំ ២០១៧៖ កសាងយន្តការក្របខ័ណ្ឌជួយឧបត្ថម្ភបន្ទាន់គ្រោះធម្មជាតិនៅតំបន់ APEC

(VOVWORLD) -ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ APEC លើកទី ៣ (SOM ៣) និងបណ្ដាកិច្ចប្រជុំទាក់ទិននានា នាព្រឹកថ្ងៃទី ២១ សីហា ...
APEC ២០១៧៖ សន្និសីទ SOM ៣ និងបណ្ដាកិច្ចប្រជុំទាន់ទិននានា បន្តថ្ងៃធ្វើការទី ៣

APEC ២០១៧៖ សន្និសីទ SOM ៣ និងបណ្ដាកិច្ចប្រជុំទាន់ទិននានា បន្តថ្ងៃធ្វើការទី ៣

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី ២០ សីហា នៅទីក្រុងហូជីមិញ សន្និសីទ SOM ៣ និងបណ្ដាកិច្ចប្រុំទាន់ទិននានាបានបន្តថ្ងៃធ្វើការទី ៣ ដោយមានសកម្មភាពកិច ...
បណ្ដាសន្និសីទនានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទលើកទី ៣ ថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់(SOM ៣)

បណ្ដាសន្និសីទនានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទលើកទី ៣ ថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់(SOM ៣)

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ សីហា នៅទីក្រុងហូជីមិញ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទលើកទី ៣ ថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់(SOM ៣) ចំណុះវេទិកាសហប្រតិប ...
APEC 2017: វេទិកាពហុភាគី«ការវិនិយោគសម្រាប់ភាពចាស់សកម្មនិងមានសុខភាពល្អសម្រាប់កំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាព

APEC 2017: វេទិកាពហុភាគី«ការវិនិយោគសម្រាប់ភាពចាស់សកម្មនិងមានសុខភាពល្អសម្រាប់កំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាព

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី១៥សីហាវេទិកាពហុភាគី៖”ការវិនិយោគសម្រាប់ភាពចាស់សកម្ម និង មានសុខភាពល្អសម្រាប់កំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាព»ដោយមានប្រធាន ...
Da Nang ត្រៀមរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់សម្រាប់សប្តាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧

Da Nang ត្រៀមរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់សម្រាប់សប្តាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ មិថុនា នៅក្នុងសន្និសីទនៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង Da Nang បើកទូលាយ តំណាងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង Da ...