ទីក្រុងហូជីមិញនិងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Intel ជំរុញខ្លាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ទីក្រុងហូជីមិញនិងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Intel ជំរុញខ្លាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

(VOVWORLD) - លោក Le Thanh Liem បានស្វាគមន៍ Intel ដែលមិនត្រឹមតែផ្ដោតទៅ លើសកម្មភាពផលិតកម្មអាជីវកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបានយកចិត្តទុកដា ...