ធ្ចើកំណែទម្រង់ឡើងវិញនូវថវិកា និងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈដើម្បីធានាខឿនហិរញ្ញវត្ថុជាតិប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងនិរន្តភាព

ធ្ចើកំណែទម្រង់ឡើងវិញនូវថវិកា និងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈដើម្បីធានាខឿនហិរញ្ញវត្ថុជាតិប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងនិរន្តភាព

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា កិច្ចប្រជុំពេញអង្គស្តីពីបណ្តាញគ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈអាស៊ី (PEMNA) ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងអន្ដរជាតិជិ ...
ធនាគារពិភពលោកដាក់សំណើរស្តីពីគោលនយោបាយទាក់ទិននឹងធ្វើកំណែទម្រង់ការធានារ៉ាប់រងសង្គម

ធនាគារពិភពលោកដាក់សំណើរស្តីពីគោលនយោបាយទាក់ទិននឹងធ្វើកំណែទម្រង់ការធានារ៉ាប់រងសង្គម

(VOVWORLD) -នារសៀលថ្ងៃទី៥ខែមេសានៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល វៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue ប្រធានគណៈកម្មការបញ្ជា ...
 រដ្ឋាភិបាលជម្រុញធ្វើកំណែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាលលើកកំពស់ការប្រកួប្រជែងដើម្បីសហគ្រាសអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព

រដ្ឋាភិបាលជម្រុញធ្វើកំណែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាលលើកកំពស់ការប្រកួប្រជែងដើម្បីសហគ្រាសអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព

(VOVworld)-វេទិកាសហគ្រាសអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាពវៀតណាម២០១៦ ក្រោមប្រធាន បទ “ច្នៃប្រឌិតដើម្បីអនុវត្តរាល់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព”បានបើក​ន ...