ធ្ចើកំណែទម្រង់ឡើងវិញនូវថវិកា និងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈដើម្បីធានាខឿនហិរញ្ញវត្ថុជាតិប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងនិរន្តភាព

ធ្ចើកំណែទម្រង់ឡើងវិញនូវថវិកា និងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈដើម្បីធានាខឿនហិរញ្ញវត្ថុជាតិប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងនិរន្តភាព

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា កិច្ចប្រជុំពេញអង្គស្តីពីបណ្តាញគ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈអាស៊ី (PEMNA) ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងអន្ដរជាតិជិ ...
រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបកស្រាយអំពីបញ្ហាបំណុលសាធារណៈចំពោះមុខរដ្ឋសភា

រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបកស្រាយអំពីបញ្ហាបំណុលសាធារណៈចំពោះមុខរដ្ឋសភា

(VOVworld)-ខ្លឹមសារសំខាន់ស្តីពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ បំណុលសាធារណៈ ផែនការវិនិ យោគសាធារណៈរយៈមធ្យមដំណាក់កាល២០១៦-២០២០
សញ្ញាវិជ្ជមានក្នុងការចរចារនៅអាមរិកអំពីវិវបត្តិថវិការនិងបំណុលសាធារណៈ

សញ្ញាវិជ្ជមានក្នុងការចរចារនៅអាមរិកអំពីវិវបត្តិថវិការនិងបំណុលសាធារណៈ

(VOVworld)-ថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសមាជិកគណៈបក្សប្រ ជាធិបតេយ្យនិងសាធារណៈ រដ្ឋនៅព្រឹទ្ធសភាអាមេ រិកកំពុងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀង១ អំពីការបើកទ ...