ធ្ចើកំណែទម្រង់ឡើងវិញនូវថវិកា និងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈដើម្បីធានាខឿនហិរញ្ញវត្ថុជាតិប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងនិរន្តភាព

ធ្ចើកំណែទម្រង់ឡើងវិញនូវថវិកា និងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈដើម្បីធានាខឿនហិរញ្ញវត្ថុជាតិប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងនិរន្តភាព

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា កិច្ចប្រជុំពេញអង្គស្តីពីបណ្តាញគ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈអាស៊ី (PEMNA) ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងអន្ដរជាតិជិ ...