ប្រទេសថៃ -  EC បានប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកចំនួន ៣៤៩ រូបដែលជាប់ឆ្នោតក្នុងសភាថៃ

ប្រទេសថៃ - EC បានប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកចំនួន ៣៤៩ រូបដែលជាប់ឆ្នោតក្នុងសភាថៃ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភា គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតថៃ (EC) បានប្រកាសអនុម័តលើបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកសភាចំនួន ៣៤៩ រូប ដែលបានជាប់ឆ្នោតក្នុង ...