វៀតណាមអំពាវនាវឲ្យជំរុញការបណ្តុះបណ្តាលនិងការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់កងរក្សាសន្តិភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

វៀតណាមអំពាវនាវឲ្យជំរុញការបណ្តុះបណ្តាលនិងការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់កងរក្សាសន្តិភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភា ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ បានធ្វើការពិភាក្សាបើកចំហជាមួយប្រធានបទ “វិនិយោគសម្រាប់សន្តិភ ...