បិទបញ្ចប់មហាស្រពអន្តរជាតិក្បាច់គុនបុរាណវៀតណាម

បិទបញ្ចប់មហាស្រពអន្តរជាតិក្បាច់គុនបុរាណវៀតណាម

(VOVWORLD) - ក្រោយរយៈពេល៥ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅដោយមានសកម្មភាពដ៏ផុលផុសជាច្រើន មហោស្រពអន្តរជាតិក្បាច់គុនបុរាណវៀតណាមលើកទី៧ ឆ្នាំ២០១៩ បានបិទ ...