ລະບົບລາຍການ ກະຈາຍສຽງ ພາກພາສາຕ່າງປະເທດແຫ່ງຊາດ, VOV ຮັບປະກາດສະໝັກພະນັກງານ

(VOVWORLD) - ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ປີ 2017. ລວມມີບັນດາ ຕຳແຫນ່ງຄື: ບັນນາທິການ, ໂຄສົກໃຫ້ແກ່ລະບົບລາຍການ ກະຈາຍສຽງ ພາກພາສາຕ່າງປະເທດແຫ່ງຊາດ. 

1.  ເງື່ອນໄຂລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ.

1.1.      ເງື່ອນໄຂລວມ:

1.2.      ສັນຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ພັກອາໄສຢູ່ຫວຽດນາມ

1.3.      ອາຍຸແຕ່ 18-35 ປີ.

1.4.      ໃບສະໝັກງານ

1.5.      ໃບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້

1.6.      ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ ຂັ້ນປະລິຍາຕີຂຶ້ນໄປ ແລະ ບັນດາໃບປະກາດ, ໃບຢັ້ງຢືນ ເໝາະສົມກັບຕຳແຫນ່ງທີ່ຮັບສະໝັກ, ໃບຢັ້ງຢືນ ຄອມພິວເຕີ.

1.7.      ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານຫລືຫນ້າທີ່

2.    ເງື່ອນໄຂສະເພາະ.

2.1.      ຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ, ຖ້າຫາກໄດ້ພາສາຕ່າງປະເທດ (ຮຽນຢູ່ພາຍໃນ ຫລື ຕ່າງປະເທດ), ລວມມີພາສາ: ສເກົາຫລີ, ອິນໂດເນເຊຍ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ໄທ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

2.2.      ມີສຽງດີຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

2.3.      ສະເພາະພາສາໄທ ແມ່ນຮັບສະໝັກພະນັກງານຊາຍເທົ່ານັ້ນ.

2.4.      ຮູບການຮັບສະໝັກ: ສອບເສັງ

2.5.      ເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບການສອບເສັງ

2.6.      ເສັງຂຽນ

2.7.      ເສັງຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

2.8.      ເສັງກ່ຽວກັບວິຊາສະເພາະ

2.9.      ເສັງປາກເປົ່າ

ຕຳແຫນ່ງຮັບສະໝັກ: ບັນນາທິການ,ໂຄສົກເຮັດວຽກຢູ່ລະບົບກະຈາຍ ລາຍການສຽງພາກພາສາຕ່າງປະເທດແຫ່ງຊາດ (VOV5) ລວມ 12 ຕຳແຫນ່ງ, ພາກພາສາ ເກົາຫລີ: 7 ຕຳແຫນ່ງ, ພາກພາສາອິນໂດເນເຊຍ: 02 ຕຳແຫນ່ງ, ພາກພາສາ ກຳປູເຈຍ: 01 ຕຳແຫນ່ງ, ພາກພາສາລາວ: 01 ຕຳແຫນ່ງ, ພາກພາສາໄທ: 01 ຕຳແຫນ່ງ.

3.    ຄ່າທຳນຽມ ລົງທະບຽນສະໝັກ, ເວລາສອບເສັງ ແລະ ສະຖານທີ່ສອບເສັງ:

- ເດືອນພະຈິກປີ 2017 ຢູ່ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ

- ຄ່າທຳນຽບລົງທະບຽນສະໝັກ: 260.000 ດົງ/ຄົນ

4.    ເອກະສານສະໝັກງານລວມມີ:

-         ໃບສະໝັກງານ (ຕາມແບບຟອມໃນຫນ້າເວັບ: http://www.vov.vn

 -ໃບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້

-         ໃບກວດສຸຂະພາບ

-         ສຳເນົາ: ໃບປະກາດສະນິຍະບັດປະລິຍາຕີ ແລະ ໃນຄະແນນຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນຕຳແຫນ່ງຮັບສະໝັກ, ໃບຢັ້ງຢືນຄອມພິວເຕີ, ໃບຢັ້ງຢືນພາສາຕ່າງປະເທດ (ກໍລະນີ ເອກະສານດັ່ງກ່າວເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງແປເປັນພາສາຫວຽດ ແລະ ປະທັບກາແດງ. ເວລາຍື່ນເອກະສານຕ້ອງເອົາເອກະສານສະບັບຕົ້ນມາກວດກາ, ປຽບທຽບ.

-         ຮູບຂະໜາດ 4 x 6  ຈຳນວນ 2 ໃບ

5.   ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ແລະ ເວລາ, ສະຖານທີ່ສົ່ງເອກະສານ:

-ເວລາຮັບເອກະສານ: ວັນຈັນ, ວັນພຸດ ແລະ ວັນສຸກ ປະຈຳອາທິດ,

ໂມງລັດຖະການ ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ວັນທີ 23/10/2017 – 17/11/2017

ສະຖານທີ່: ຊັ້ນ 7 ສູນບຳລຸງສ້າງ ວິຊາສະເພາະສື່ສານ. ພະແນກຈັດຕັ້ງພະນັກງານ, ເຮືອນເລກທີ 58 ກວານສື, ເມືອງ ຮ່ວານກ໋ຽມ, ຮ່າໂນ້ຍ.

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ: ຜ່ານພາຫະນະສື່ສານຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ

ໝາຍເຫດ: ເອກະສານ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ຍື່ນສະໝັກແລ້ວແມ່ນບໍ່ສາມາດຖອນຄືນ. ຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງຕ້ອງຍື່ນເອກະສານດ້ວຍຕົນເອງ.

Mẫu đơn dự tuyển:

Mẫu số 1-ĐKTDVC-BNV/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________________________________________________

Hà Nội, ngày ..... tháng ….. năm 20…..

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Họ và tên: :........................................................................................ Nam, Nữ:…………  ….

Ngày sinh: :........................................................................................ ……………………….

Quê quán:........................................................................................... ……………………….

Hộ khẩu thường trú:.......................................................................... ……………………….

Chỗ ở hiện nay:................................................................................. ……………………….

Điện thoại liên lạc:........................................................................... ……………………….

Dân tộc:............................................................................................. ……………………….

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:.................................................. ……………………….

Đối tượng ưu tiên (nếu có)(1): ......................................................... ……………………….

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của……………..........

..............................  (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm ……………....…………. (3).Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gồm: …………… (4)

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Kính đơn

(Ký và ghi rõhọ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;

(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.

ຕອບກັບ