คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาหารือร่างกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะฉบับแก้ไข

20 มีนาคม 2560 - 17:15:50

คณะกรรมาธการสามญแหงรฐสภาหารอรางกฎหมายการบรหารหนสาธารณะฉบบแกไข hinh 0
นาย ดิงเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (daibieunhandan.vn)

(VOVworld) – เช้าวันที่ 20 มีนาคม ณ กรุงฮานอย คณะกรรมมาธิการสามัญแห่งรัฐภาได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะฉบับแก้ไข โดยเห็นพ้องกันว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงการบริหารหนี้สาธารณะและข้อกำหนดที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติสากล อีกทั้งแก้ไขข้อกำหนดโครงสร้างหนี้สาธารณะตามแนวทางรักษากฎหมายฉบับปัจจุบัน โดยหนี้สาธารณะคือหนี้ของรัฐบาล หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันและหนี้ของทางการปกครองท้องถิ่น

ในการชี้แจงต่อที่ประชุม นาย ดิงเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แสดงความเห็นว่า สาเหตุของปัญหาหนี้สาธารณะในเวลาที่ผ่านมาคือการบริหารและผลกระทบของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอตัว การจ่ายเงินด้านสวัสดิการสังคมและการลงทุนโครงสร้างคมนาคมยังคงเพิ่มขึ้น สำหรับปัญหาหนี้ของสถานประกอบการภาครัฐ นาย ดิงเตี๊ยนหยุง ได้ยืนยันว่า ไม่โอนหนี้ของสถานประกอบการมาเป็นหนี้ของรัฐ.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว