คุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านศาสนาให้แก่ประชาชนทุกคน

17 สิงหาคม 2559 - 17:08:33

คมครองสทธเสรภาพดานศาสนาใหแกประชาชนทกคน hinh 0
ภาพการประชุม

(VOVworld) - เมื่อเช้าวันที่ 17 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้จัดการประชุมรวบรวมความคิดเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่อร่างกฎหมายความเลื่อมใสและการนับถือศาสนา โดยบรรดานักวิชาการได้เผยว่า การรวบรวมความคิดเห็นจากองค์กรศาสนา องค์กรสังคมและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ช่วยปรับปรุงร่างกฎหมายความเลื่อมใสและการนับถือศาสนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้วางไว้   พระมหาเถระทิ๊กดึ๊กเถียน เลขาธิการสภาบริหารพุทธสมาคมเวียดนามส่วนกลางได้ยืนยันว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ระบุถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านศาสนาให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนและคํ้าประกันการประกอบศาสนกิจ
ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้เสนอให้ปรับปรุงร่างกฎหมายความเลื่อมใสและการนับถือศาสนาให้สอดคล้องกับมติของพรรคและนโยบายเกี่ยวกับความเลื่อมใสและการนับถือศาสนาของรัฐเพื่อขยายกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ส่งเสริมพลังอันเข้มแข็งของประชาชาติและปฏิบัติภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว