จำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายการประกันสังคม

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 29 พฤศจิกายน กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO จัดการสัมมนาเกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบายการประกันสังคม ประสบการณ์จากประเทศต่างๆและข้อเสนอให้แก่เวียดนาม
จำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายการประกันสังคม - ảnh 1นาย เวืองดิ่งเหวะ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปราศรัยในการสัมมนา 

ในการนี้ นาย เวืองดิ่งเหวะ รองนายกรัฐมนตรีได้ยํ้าว่า การปรับปรุงนโยบายการประกันสังคมคือหนึ่งในมาตรากรที่สำคัญเพื่อปรับปรุงกลไกเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม มีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของเวียดนามจนถึงปี 2030 เชื่อมโยงการขยายตัวด้านเศรษฐกิจกับการคํ้าประกันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความก้าวหน้าและความยุติธรรมทางสังคม “มีหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงนโยบายการประกันสังคมแต่กลับกันก็มีบางประเทศที่ประสบความล้มเหลว ดังนั้น เราต้องศึกษาประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ผมกำชับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมในฐานะผู้บริหารหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จัดทำโครงการปรับปรุงนโยบายการประกันสังคมต้องชี้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมความคิดเห็นของบรรดาผู้แทนเพื่อจัดทำและปรับปรุงโครงการดังกล่าวอย่างจริงจังและสมบูรณ์”

บรรดาผู้แทนได้เผยว่า เวียดนามกำลังต้องรับมือกับปัญหาประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอัตราแรงงานนอกระบบที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งความท้าทายของเวียดนามคือต้องทำให้นโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงการประกันสังคมและกิจกรรมช่วยเหลือต่างๆ โดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญจาก ILO ได้เสนอให้เวียดนามขยายขอบเขตนโยบายด้านสวัสดิการสังคมให้แก่แรงงานนอกระบบ นอกจากนี้ เวียดนามต้องเพิ่มอายุเกษียณราชการ ลดอัตราการรับสมัครข้าราชการใหม่แทน สร้างสรรค์ระบบการประกันสังคมบนพื้นฐานของการถอดประสบการณ์ผลักดันโครงการประกันสุขภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด