ต้องกำหนดหน้าที่พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ

(VOVWORLD) - ในกรอบการประชุมครบองค์ครั้งที่ 6 เมื่อเช้าวันที่ 4 ตุลาคม คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐสภาได้รับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และร่างงบประมาณแผ่นดินสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปี 2017 และจัดทำร่างงบประมาณแผ่นดินปี 2018

 ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้เผยว่า ปัจจุบัน งบประมาณสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียังไม่ตอบสนองความต้องการพัฒนาในด้านนี้ ข้อมูลสถิติในช่วงปี 2011 – 2015 ระบุว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ต่อปีคิดเป็นร้อยละ 1.54 ของงบประมาณแผ่นดิน คาดว่า การจัดสรรค์งบประมาณเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในปี 2018 อาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2017 แต่ยังอยู่ในระดับตํ่าคือไม่เกินร้อยละ 2  ดังนั้น บรรดาผู้แทนได้เรียกร้องให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะกระทรวงการคลังต้องคํ้าประกันการจัดสรรค์งบประมาณสำหรับการพัฒนาวิทยาศาตร์เทคโนโลยีให้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณแผ่นดินตามการชี้นำของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระยะปี 2011- 2020.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด