ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาอนุมัติมติเกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบของรัฐสภา

11 มกราคม 2560 - 17:16:44

ทประชมคณะกรรมาธการสามญแหงรฐสภาอนมตมตเกยวกบกจกรรมการตรวจสอบของรฐสภา hinh 0
นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภา

(VOVworld) - กิจกรรมการตรวจสอบต้องแสดงให้เห็นถึงอำนาจของประชาชนที่มอบให้แก่รัฐสภาอย่างจริงจัง นี่คือคำกล่าวของนาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเมื่อเช้าวันที่ 11 มกราคม โดยที่ประชุมได้อนุมัติมติเกี่ยวกับการทำระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของรัฐสภา คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาและคณะผู้แทนรัฐสภา นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภา ได้เผยว่า“กิจกรรมการตรวจสอบคือหน้าที่สำคัญของรัฐสภา ซึ่งต้องประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคํ้าประกันการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา คณะกรรมาธิการต่างๆของรัฐสภาและคณะผู้แทนรัฐสภาตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนการตรวจสอบในจังหวัดต่างๆต้องถือคณะผู้แทนรัฐสภาของจังหวัดนั้นเป็นแกนหลัก”

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม