นายกรัฐมนตรีลงนามอนุมัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ระยะปี 2016-2020

(VOVworld) - โครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ ชนบทใหม่ระยะปี 2016-2020 มีเป้าหมายทั่วไปคือ สร้างสรรค์ชนบทใหม่เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางจิตใจและวัตถุให้แก่ประชาชน...
นายกรัฐมนตรีลงนามอนุมัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ระยะปี 2016-2020 - ảnh 1
ภาพประกอบข่าว (Photo VNplus)
(VOVworld) - นายกรัฐมนตรีลงนามอนุมัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ระยะปี 2016-2020 ซึ่งมีเป้าหมายทั่วไปคือ สร้างสรรค์ชนบทใหม่เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางจิตใจและวัตถุให้แก่ประชาชน มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสม จัดทำโครงสร้างเศรษฐกิจและรูปแบบการผลิตอย่างเหมาะสม พัฒนาการเกษตรพร้อมกับอุตสาหกรรมและการบริการ พัฒนาการเกษตรพร้อมกับตัวเมือง สร้างสรรค์สังคมในเขตชนบทที่มีประชาธิปไตย มีความยุติธรรม เสถียรภาพและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ส่วนสภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศได้รับการปกป้อง ความมั่นคง กลาโหมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมก็ได้รับการปกป้องอย่างยั่งยืน โครงการฯได้ตั้งเป้าไว้ว่า ถึงปี 2020 จำนวนตำบลที่บรรลุมาตรฐานชนบทใหม่จะบรรลุร้อยละ 50 โดยแต่ละจังหวัดและนครระดับส่วนกลางจะมีอย่างน้อย 1 อำเภอที่บรรลุมาตรฐานชนบทใหม่ เสร็จสิ้นกิจการที่จำเป็น เช่น ระบบคมนาคม ไฟฟ้า น้ำประปา โรงเรียนและสถานีอนามัยเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาการผลิตและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตชนบท  สร้างงานทำที่มั่นคงและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตชนบทให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1.8 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2015.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด