ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันภัยธรรมชาติ

(VOVworld)-วันที่6มิถุนายน ที่ประชุมรัฐสภาทำการหารือร่างกฎหมายการป้องกันภัยธรรมชาติ 
ร่างกฎหมายการประหยัดและต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยฉบับแก้ไขและร่างกฎหมายการจัดประมูลฉบับแก้ไข

 ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันภัยธรรมชาติ - ảnh 1
(VOVworld)-วันที่6มิถุนายน ที่ประชุมรัฐสภาทำการหารือร่างกฎหมายการป้องกันภัยธรรมชาติ โดยผู้แทนหลายคนได้ยืนยันถึงความจำเป็นที่จะต้องประกาศใช้กฎหมายนี้โดยเร็ว การที่กฎหมายได้เสริมข้อกำหนดที่รัฐส่งเสริมให้สถานประกอบการด้านการประกันภัยเข้าร่วมการประกันภัยธรรมชาติ นโยบายสนับสนุนสถานประกอบการที่ลงทุนในเขตที่มักจะเกิดภัยธรรมชาติ นโยบายยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคลสำหรับส่วนเงินที่สมทบเข้ากองทุนป้องกันภัยธรรมชาติเพื่อสร้างเงื่อนไขให้ทุกคนในสังคมสนใจเข้าร่วมตลอดจนต้องผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในภารกิจนี้ นาย หวิ่งมิงหว่าง ผู้แทนรัฐสภาจ.บากเลียวเสนอ การเสริมบรรพใหม่ที่ระบุถึงความร่วมมือกับต่างประเทศในการป้องกันภัยธรรมชาติเข้าในร่างกฎหมายนั้นถือว่าเหมาะสมเพราะเป็นภารกิจที่ต้องการความร่วมมือของหลายประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและการประสานความร่วมมือจากแหล่งพลังต่างๆ นอกจากนี้เวียดนามก็ต้องแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่เข้มแข็งในความร่วมมือระดับภูมิภาคและโลกในการปฏิบัติภารกิจนี้
บรรดาผู้แทนรัฐสภายังเสนอให้มีการเสริมข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำและป่าป้องกันริมฝั่งทะเล การขุดทรายในแม่น้ำ คุณภาพการพยากรณ์ภัยธรรมชาติและหน้าที่ความรับผิดชอบในการเตือนภัยธรรมชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการร่างแผนการและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวที่ควบคู่กับปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและน้ำทะเลหนุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในช่วงบ่ายที่ประชุมรัฐสภาหารือตามหน่วยเกี่ยวกับร่างกฎหมายการประหยัดและต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยฉบับแก้ไขและร่างกฎหมายการจัดประมูลฉบับแก้ไข โดยความเห็นส่วนใหญ่ได้ชื่นชมการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อจำกัดของกฎหมายฉบับปัจจุบัน เพิ่มมาตรการชี้นำการปฏิบัติ กำหนดพฤติกรรมที่ละเมิดและมาตรการลงโทษพร้อมทั้งมีการกำหนดขอบเขตการปรับปรุงแก้ไขในทุกด้านรวมไปถึงการประหยัดและต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยในการบริหารและใช้งบประมาณและเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ข้าราชการ การบริหารและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตและการบริโภคขององค์กรและบุคคลในสังคม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด