ผลักดันงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้

(VOVWORLD) - รัฐบาลได้ประกาศใช้โครงการปฏิบัติงานตามมติ 13 ของคณะเลขาธิการกลางพรรคเกี่ยวกับการผลักดันการนำของพรรคต่อการบริหาร อนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ 

การประกาศใช้โครงการปฏิบัติงานนี้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับจิตสำนึก การปฏิบัติและการให้ความเคารพกฎหมายในการเข้าร่วมงานด้านการบริหาร อนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ ผลักดันการเข้าร่วมของสังคมต่องานด้านนี้ แก้ไขข้อจำกัดในการบริหาร อนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ในเวลาที่ผ่านมา ค้ำประกันการปฏิบัติเป้าหมายของมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท รวมทั้งป่าไม้ เพื่อมีส่วนร่วมต่อการสร้างงานทำ แก้ปัญหาความยากจน รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเชิงรุก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด