ฟอรั่มการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้อนุมัติแผนจัดฟอรั่มการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเดือนตุลาคมปี 2019

เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 12 และมีประชากรคิดเป็นร้อยละ  19 ของประเทศ มีระบบแม่น้ำลำคลองที่ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ซึ่งทำให้เขตนี้มีจุดแข็งในการพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร การท่องเที่ยว พลังงานหมุนเวียนและเป็นศูนย์กลางการผลิตเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ท่ามกลางกระบวนการโลกาภิวัตน์และการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีโอกาสการพัฒนามากมาย แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาน้ำทะเลหนุน ซึ่งต้องวางวิสัยทัศน์ใหม่ กำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในทุกด้านอย่างพร้อมเพรียง ระดมแหล่งพลังต่างๆและส่งเสริมการเข้าร่วมของเศรษฐกิจทุกภาคส่วนในการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด