รัฐสภาหารือเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข

(VOVworld) – สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ได้เห็นพ้องกันว่า ประมวลกฎหมายได้รับการแก้ไขบนเจตนารมณ์ของการปฏิรูปตุลาการ ชื่นชมการยกเลิกโทษประหารชีวิตต่อฐานความผิด

รัฐสภาหารือเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข - ảnh 1
รัฐสภาหารือเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข

(VOVworld) – วันที่ 30 ตุลาคม ที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่ 10 สมัยที่ 13 ได้สงวนเวลาส่วนใหญ่เพื่อหารือถึงเนื้อหาที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข
ในการประชุม สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ได้เห็นพ้องกันว่า ประมวลกฎหมายได้รับการแก้ไขบนเจตนารมณ์ของการปฏิรูปตุลาการ ชื่นชมการยกเลิกโทษประหารชีวิตต่อฐานความผิด การเพิ่มค่าปรับเงินและส่งเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การไม่ดำเนินคดีอาญาต่อบางฐานความผิดและการดำเนินคดีอาญาต่อฐานความผิดที่จำเป็น พร้อมทั้งเสนอให้เพิ่มเติมและแก้ไขเนื้อหาบางส่วนในร่างประมวลกฎหมายอาญา นาย เหงียนเลินแถ่ง สมาชิกรัฐสภาจังหวัดหล่างเซินได้แสดงความเห็นว่า “ผมขอเสนอให้เพิ่มเติมข้อที่กำหนดโทษฐานการผลิต จำหน่ายหรือใช้สารต้องห้ามหรือสารพิษเกินกว่าที่กำหนดในการปลูก เลี้ยงสัตว์ เก็บรักษาแปรรูปพืชผัก ผลไม้และอาหารโดยฐานความผิดนี้ต้องลงโทษเหมือนฐานความผิดในการผลิตและจำหน่ายอาหารปลอม นี่คือมาตรการที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการผลิต โดยเฉพาะในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก”
ในการประชุม กระทรวงยุติธรรมได้รายงานว่าได้รับความคิดเห็นของประชาชน 7 ล้านความคิดเห็นต่อร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไขซึ่งตามนั้น ร่างประมวลกฎหมายได้แสดงให้เห็นถึงทัศนะใหม่เกี่ยวกับการปฏิรูปตุลาการ การสร้างสรรค์ประเทศสาธารณรัฐสังคมที่ปกครองด้วยอำนาจกฎหมาย ปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง ปกป้องเขตชายแดน การระบุสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เวียดนามเป็นสมาชิกเข้าในนโยบาย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด