รัฐสภาอภิปรายร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไข

(VOVWorld) –  ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้เพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อแก้ไขข้อจำกัดในกฎหมายที่ดินฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับแผนการใช้ที่ดิน การชดเชยและเวนคืนที่ดิน การกำหนดราคาที่ดินและการช่วยเหลือการตั้งถิ่นฐานใหม่  พร้อมทั้งค้ำประกันความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกับประชาชน
รัฐสภาอภิปรายร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไข - ảnh 1
รัฐสภาอภิปรายร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไข(Photo:taichinh )

(VOVWorld) – ในกรอบการประชุม ครั้งที่๕ รัฐสภาสมัยที่๑๓ วันที่๑๗เดือนนี้ รัฐสภาได้อภิปรายร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขซึ่งเป็นร่างกฎหมายสำคัญที่ได้รับความสนใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งภายในประเทศและชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศซึ่งได้รับการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์เวียดนาม       บรรดาผู้แทนเห็นว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้เพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อแก้ไขข้อจำกัดในกฎหมายที่ดินฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับแผนการใช้ที่ดิน การชดเชยและเวนคืนที่ดิน การกำหนดราคาที่ดินและการช่วยเหลือการตั้งถิ่นฐานใหม่ อีกทั้งยืนยันว่า ประชาชนเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่วนรัฐอยู่ในฐานะตัวแทนถือกรรมสิทธิ์ พร้อมทั้งค้ำประกันความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกับประชาชน และถ้าเห็นมีความจำเป็น รัฐก็มีสิทธิ์เวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์การป้องกันประเทศ ความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติ ของชุมชน และปฏิบัติโครงการเศรษฐกิจสังคม นางเลถิกง ผู้แทนรัฐสภาจังหวัดบ่าเหรี่ยหวุงเต่ากล่าวว่า“การวางแผนใช้ที่ดินต้องอาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแบบบูรณาการ ดิฉันเห็นชอบแผนการใช้ที่ดิน๑๐ปี ๕ปี และข้อกำหนดเกี่ยวกับแผนการใช้ที่ดินระดับชาติ จังหวัดและอำเภอซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของการปฏิรูประบบบริหารราชการ ประหยัดงบประมาณ ทรัพยากรณ์บุคคลและเวลาในการอำนวยความสะดวกให้แก่การเวนคืนที่ดินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่มีที่ดินที่อยู่ในโครงการและเจ้าของโครงการ ดิฉันเห็นชอบการให้คำปรึกษาและกำหนดราคาที่ดินตามราคาตลาด” 

ความเห็นในที่ประชุมได้ย้ำว่าการแก้ไขกฎหมายที่ดินนั้นมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะจะมีส่วนร่วมลดปัญหาการร้องเรียน แก้ไขอุปสรรคในการใช้ที่ดินและเสริมนโยบาย กฎหมายต่อภาคการเกษตรให้มีความสมบูรณ์ตามแนวทางขยายระยะเวลาการใช้ที่ดินการเกษตรสำหรับครอบครัวและบุคคล นางคุกทิเหยี่วน ผู้แทนรัฐสภาจังหวัดท้ายบิ่งแสดงความเห็นว่า ดิฉันเห็นด้วยกับการกำหนดระยะเวลาใช้ที่ดินเพื่อการผลิตเกษตรคือ50ปีเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพ ลงทุนพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน นอกจากนี้ไม่ควรปรับปรุงพื้นที่เกษตรที่มอบให้แก่ครอบครัวต่างๆแล้วเพื่อให้พวกเขามีความมั่นใจดำเนินชีวิตต่อไปในกฎหมายควรกำหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีความผูกพันธ์และเข้าร่วมกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่อย่างเข้มแข็ง 
สำหรับการใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่าเมื่อเช่าที่ดินหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายการใช้ที่ดินนางเหงวียนทิห่งห่า ผู้แทนรัฐสภากรุงฮานอยเสนอว่า ควรเสริมข้อกำหนดเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายขององค์กรต่างๆที่รับมอบที่ดินจากรัฐแต่ปล่อยทิ้งร้างไม่ใช้ประโยชน์เป็นเวลานาน เช่นนักลงทุนที่ได้รับมอบที่ดินให้เช่าจากรัฐหากไม่ดำเนินโครงการภายใน12เดือนหรือดำเนินโครงการอย่างล่าช้าภายในเวลา24เดือนเมื่อเทียบกับเวลากำหนดในสัญญาลงทุนนับตั้งแต่ได้รับมอบที่ดินก็จะต้องเสียภาษีตามกฎหมายโดยต้องมีการระบุรายละเอียดของรายการภาษีดังกล่าว
จากการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเกี่ยวกับการทำประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไข รัฐบาล สำนักงานและองค์การต่างๆได้จัดทำการประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชน หน่วยงานทุกระดับและสถานประกอบการ จนถึงปัจจุบัน มีความคิดเห็นเกือบ๗ล้านความเห็นของสำนักงาน องค์การและประชาชนต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ ./.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด