สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติเป้าหมายแห่งชาติด้านความเสมอภาคทางเพศ

(VOVWORLD) - ในกรอบการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 เช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ประชุมได้ฟังรายงานของรัฐบาลและประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับเป้าหมายแห่งชาติด้านความเสมอภาคทางเพศ

ความเสมอภาคทางเพศคือแนวทางใหญ่ของรัฐเวียดนาม เป็นภารกิจสำคัญในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ กฎหมายความเสมอภาคทางเพศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมปี 2007 โดยระบุเป้าหมายคือการยกเลิกการเลือกปฏิบัติทางเพศและเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันให้แก่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาแหล่งบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเสมอภาคทางเพศอย่างแท้จริง เวียดนามได้รับการประเมินเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ โดยฟอรั่มเศรษฐกิจโลกได้รายงานว่า ดัชนีช่องว่างทางเพศของเวียดนามปี 2017 คือ 69 ใน 144 ประเทศ

นางหง่านเฟืองลวาน สมาชิกสภาแห่งชาติจังหวัดหลางเซินแสดงความคิดเห็นว่า “ดิฉันเห็นด้วยกับการระบุเนื้อหาเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ การต่อต้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัว การล่วงละเมิดเด็กและสตรีเข้าในร่างมติเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2018 ดิฉันขอเสนอให้มีการให้ความสนใจมากขึ้นต่อกลุ่มมาตรการทางด้านการสื่อสาร โดยเน้นถึงประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์เพื่อยกเลิกกำแพงกีดขวางการปฏิบัติความเสมอภาคทางเพศในทุกด้านอย่างค่อยเป็นค่อยไป”

เพื่อปฏิบัติเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศให้มีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมด่าวหงอกยุงได้เผยว่า “รัฐบาลมุ่งสร้างงานทำใหม่ โดยเฉพาะในเขตชนบทในสองโครงการเป้าหมายแห่งชาติคือโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่และโครงการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ช่วยเหลือกันแก้ปัญหาความยากจนและสร้างสรรค์ครอบครัวที่อิ่มหนำผาสุก ต้องยกระดับคุณภาพในการวางผัง แสวงหาแหล่งบุคลากรและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นสตรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้สตรีเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง วิจัยและจัดทำนโยบายที่สนับสนุนกลุ่มสตรีที่ได้รับความเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่มีครอบครัวมีฐานะยากจน”

บ่ายวันที่ 9 พฤศจิกายน สมาชิกสภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับแก้ไข.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด