เขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงดึงดูดการลงทุนและประกอบธุรกิจด้านโลจิสติก

9 มกราคม 2560 - 14:53:07

เขตทราบลมแมนาโขงดงดดการลงทนและประกอบธรกจดานโลจสตก hinh 0
ภาพการประชุม

(VOVworld) - ในการประชุมดึงดูดการลงทุนและประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงเมื่อวันที่ 9 มกราคม ณ นครเกิ่นเธอ นาย เวืองดิ่งเหวะ รองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความประสงค์ว่า นักลงทุนจะขยายการลงทุนประกอบธุรกิจด้านโลจิสติก พร้อมทั้งกำชับให้ท้องถิ่นต่างๆทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมติของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สถานประกอบการและการสร้างสรรค์หน่วยงานราชการที่เอื้อให้แก่การผลิตและประกอบธุรกิจของสถานประกอบการเพื่อดึงดูดการลงทุนประกอบธุรกิจและคํ้าประกันการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนกำชับให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคมขนส่งและกระทรวงวางแผนและการลงทุนตรวจสอบระเบียบการ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคั่งค้างอยู่และอำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาการให้บริการโลจิสติก
ที่ประชุมได้วิเคราะห์และประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติก รวมถึงศักยภาพ จุดแข็งและปัญหาต่างๆในการลงทุนด้านโลจิสติกในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขง สำหรับศักยภาพในการพัฒนาการให้บริการด้านโลจิสติกนั้น คาดว่า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงปี 2020ปริมาณสินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเรือต่างๆในเขตนี้อาจอยู่ที่ 25 – 28ล้านตันต่อปี.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว