เขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงดึงดูดการลงทุนและประกอบธุรกิจด้านโลจิสติก

9 มกราคม 2560 - 14:53:07

เขตทราบลมแมนาโขงดงดดการลงทนและประกอบธรกจดานโลจสตก hinh 0
ภาพการประชุม

(VOVworld) - ในการประชุมดึงดูดการลงทุนและประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงเมื่อวันที่ 9 มกราคม ณ นครเกิ่นเธอ นาย เวืองดิ่งเหวะ รองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความประสงค์ว่า นักลงทุนจะขยายการลงทุนประกอบธุรกิจด้านโลจิสติก พร้อมทั้งกำชับให้ท้องถิ่นต่างๆทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมติของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สถานประกอบการและการสร้างสรรค์หน่วยงานราชการที่เอื้อให้แก่การผลิตและประกอบธุรกิจของสถานประกอบการเพื่อดึงดูดการลงทุนประกอบธุรกิจและคํ้าประกันการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนกำชับให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคมขนส่งและกระทรวงวางแผนและการลงทุนตรวจสอบระเบียบการ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคั่งค้างอยู่และอำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาการให้บริการโลจิสติก
ที่ประชุมได้วิเคราะห์และประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติก รวมถึงศักยภาพ จุดแข็งและปัญหาต่างๆในการลงทุนด้านโลจิสติกในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขง สำหรับศักยภาพในการพัฒนาการให้บริการด้านโลจิสติกนั้น คาดว่า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงปี 2020ปริมาณสินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเรือต่างๆในเขตนี้อาจอยู่ที่ 25 – 28ล้านตันต่อปี.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 288 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย เช่น อาจารย์ เกษม ทั่งทอง คุณ นิษฐนาถ นิลดี คุณพิชาติ แก้วพวง คุณ โทนี่ สุภาชาย คุณดังจากจังหวัดอุดรฯ คุณอรรถพล คุณอนันต์ รัศมีเฟื่อง คุณ เสรี สุวรรณเพชร และกลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนาม...

รายละเอียด

เรื่องของโขดหินแปลกประหลาดที่เกาะฟู๊ก๊วก

เรื่องของโขดหินแปลกประหลาดที่เกาะฟู๊ก๊วก

(VOVworld) – สำหรับเกาะฟู๊ก๊วก โขดหินเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเกาะเพราะเมื่อมาเที่ยวฟู้ก๊วกท่านจะได้เห็นโขดหินใหญ่น้อยรูปร่างต่างๆกระจัดกระจายในริมฝั่งทะเล