เปิดฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงปี๒๐๑๖

(VOVWorld)-เมื่อค่ำวันที่๑๑กรกฎาคม ณ เมืองหวิแทง จังหวัดเหิวยาง  ได้มีการจัดพิธีเปิดฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงหรือ MDEC- เหิวยางปี๒๐๑๖  

เปิดฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงปี๒๐๑๖ - ảnh 1
นาย เวืองดิ่งเหว รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกเฉียงใต้กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม (Photo: vietnamplus.vn)
(VOVWorld)-ในพิธีเปิดฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงหรือ MDEC- เหิวยางปี๒๐๑๖  เมื่อค่ำวันที่๑๑กรกฎาคม ณ เมืองหวิแทง จังหวัดเหิวยาง  นาย เวืองดิ่งเหว รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกเฉียงใต้ได้แสดงความประสงค์ว่า บรรดาผู้ประกอบการ นักอุปถัมภ์และท้องถิ่นต่างๆจะแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ ทางการจังหวัดและนครต่างๆต้องมีนโยบายและมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยเหลือบรรดานักลงทุน ซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ที่เป็นจริงของท้องถิ่น  ปรับปรุงระเบียบราชการให้มีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บรรดาผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุน
ในกรอบของงาน จะมีการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆภายใต้หัวข้อ “เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง-เป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”เพื่อดึงดูดการลงทุน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ยกระดับจิตสำนึกของกระทรวง หน่วยงานและประชาชนเกี่ยวกับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก  เสนอมาตรการต่างๆเพื่อให้เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ามกลางปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาน้ำทะเลหนุน ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำทะเลซึม  แสวงหาตลาดจำหน่ายและส่งออกสินค้า  โดยเฉพาะข้าว ผลไม้และสัตว์น้ำ เป็นต้น ภายหลังพิธีเปิด จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านศิลปาชีพ  ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นต่างๆ การประชุมและการสัมมนาต่างๆ
บ่ายวันเดียวกัน ณ นครเกิ่นเทอ ได้มีการจัดพิธีลงนามข้อตกลงและเอกสารทางนิตินัยที่เกี่ยวข้องถึงโครงการ “พัฒนานครเกิ่นเทอและเพิ่มทักษะความสามารถในการปรับตัวของเขตตัวเมือง”และโครงการ “การป้องกันและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง”ระหว่างธนาคารชาติเวียดนามกับธนาคารโลก  ในการนี้ นาย เวืองดิ่งเหวได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ๒โครงการดังกล่าวจะช่วยเหลือเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในระยะยาว.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด