เวียดนามรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

17 สิงหาคม 2559 - 18:08:45

เวยดนามรบมอการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศเพอการพฒนาการทองเทยวอยางยงยน hinh 0
(VOVworld) – เช้าวันที่17สิงหาคม ทบวงการท่องเที่ยวเวียดนามและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวได้จัดประชุม “เวียดนามมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในยุคของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาทักษะการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดง้อมและสังคมโดยสหภาพยุโรปเป็นผู้อุปถัมภ์ การประชุมนี้มุ่งส่งเสริมให้องค์การ หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นางดั๋งบิ๊กเลียน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและท่องเที่ยวเผยว่า การท่องเที่ยวเวียดนามยังคงธำรงการขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันต้องรับมือกับความเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นจุดหมายปลายทางและการพัฒนาที่นั่งยืนของการท่องเที่ยว ซึ่งจากประสบการณ์ในเวลาที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าต้องมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆรวมทั้งต้องรณรงค์ให้ทั้งชุมชนและสังคมเข้าร่วมภายใต้การบริหารที่เป็นเอกภาพของรัฐ

ในที่ประชุมบรรดาผู้แทนได้แสดงความเห็นว่า หน่วยงานการท่องเที่ยวต้องกำหนดนโยบายใหม่ที่เคร่งครัดและเป็นเอกภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว