เวียดนามเรียกร้องให้สหประชาชาติให้ความสนใจร่างยุทธศาสตร์ป้องกันการปะทะในระยะยาว

11 มกราคม 2560 - 17:15:54

เวยดนามเรยกรองใหสหประชาชาตใหความสนใจรางยทธศาสตรปองกนการปะทะในระยะยาว hinh 0
ภาพการประชุม (Photo: THX)

(VOVworld) - เมื่อวันที่ 10 มกราคม คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้จัดการประชุมนัดแรกในปี 2017 ภายใต้หัวข้อ “การป้องกันการปะทะและรักษาสันติภาพ” โดยมีตัวแทนจาก 94 ประเทศสมาชิกเข้าร่วม ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม เอกอัครราชทูต ฝ่ามถิกิมแอง รองหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้เผยว่า ปัญหาการพิพาทในระยะยาวไม่เพียงแต่ขัดขวางการพัฒนาเท่านั้น หากยังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการปะทะอีกด้วย ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่สหประชาชาติต้องเสริมสร้างโครงสร้างความมั่นคงร่วมบนพื้นฐานของการผลักดันลัทธิพหุภาคี การให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายสากล ไม่ใช้ หรือ ข่มขู่ที่จะใช้กำลัง พรอ้มทั้งยืนยันว่า ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันการปะทะในระยะยาวและแก้ไขปัญหาการพิพาทบนพื้นฐานของมาตราที่ 33 ของกฎบัตรสหประชาชาติ ให้ความเคารพเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของแต่ละประเทศ ให้ความสำคัญต่อบทบาทการเป็นคนกลางของอาเซียนในโครงสร้างความมั่นคงในภูมิภาคและยืนยันว่า อาเซียนพยายามแสวงหามาตรการทางการเมืองเพื่อป้องกันการปะทะและแก้ไขปัญหาการพิพาทในภูมิภาค รวมถึงปัญหาทะเลตะวันออก.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 205 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ลิ้มลองอาหารว่างพื้นเมืองในกรุงเก่าเว้

ลิ้มลองอาหารว่างพื้นเมืองในกรุงเก่าเว้

(VOVworld) - กรุงเก่าเว้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยของเวียดนาม