เวียดนามแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ฟอรั่มECOSOC

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ในกรอบฟอรั่มการเมืองระดับสูงของสภาธุรกิจเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติหรือ ECOSOC ไทย เวียดนาม ภูฏาน สหภาพยุโรปหรืออียู UNEP และ Switch Asia ได้จัดการประชุมภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผลกระทบในเชิงเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน”

เอกอัครราชทูต ดั่งดิ่งกวี๊ หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติ และตัวแทนเวียดนามได้เข้าร่วมและกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม พร้อมทั้งกล่าวถึงผลสำเร็จในด้านการเกษตรของเวียดนาม นโยบายผลักดันการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความท้าทายต่อการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งปัญหาผลผลิตตกต่ำและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดวัชพืช อีกทั้ง ย้ำถึงความสำคัญของข้อคิดริเริ่มเพื่อนำนโยบายเข้าสู่ชีวิต รวมทั้งข้อคิดริเริ่ม VietGAPs เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

บรรดาผู้แทนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองของแต่ละประเทศและองค์การเกี่ยวกับมาตรการต่างๆเพื่อผลักดันเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รูปแบบการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อนำผลประโยชน์ในทุกด้านมาสู่ประชาชนและลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม เพื่อมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการเกษตร.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด