แถลงการณ์ร่วมเวียดนาม-ไทย

(VOVworld)-วันที่26มิถุนายน เวียดนาม-ไทยได้ออกแถลงการณ์ร่วมในโอกาสท่านเหงวียนฟู้จ๋องเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 

แถลงการณ์ร่วมเวียดนาม-ไทย - ảnh 1
(VOVworld)-
วันที่26มิถุนายน เวียดนาม-ไทยได้ออกแถลงการณ์ร่วมในโอกาสท่านเหงวียนฟู้จ๋องเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยได้ระบุชัดว่า ตามคำเชิญของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร นายกฯไทย ท่านเหงวียนฟู้จ๋องเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่25-27มิถุนายน โดยในกรอบการเยือนท่านเหงวียนฟู้จ๋องเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้มีการเจรจาทวิภาคีกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร นายกฯไทย พบปะกับประธานวุฒิสภาและสภาล่าง หัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆ ชมรมผู้ประกอบการไทย สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม พบปะกับชมรมชาวเวียดนามในประเทศไทย รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเยือนสถานที่สำคัญบางแห่งในกรุงเทพฯ

ในการเจรจาทวิภาคี ผู้นำทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องกันต่อการผลักดันการพบปะแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองของสองประเทศทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ในการบริหาร การสนทนาทางการเมืองในทุกระดับ กระชับการสังสรรภาคประชาชนโดยเฉพาะระหว่างเยาวชนสองประเทศ บนพื้นฐานความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือเวียดนาม-ไทย ผู้นำทั้งสองท่านได้ประกาศยกระดับความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อเปิดหน้าใหม่แห่งความสัมพันธ์ร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาค เช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่สามัคคี เข้มแข็งและมั่นคง ด้วยเป้าหมายดังกล่าวและบนพื้นฐานข้อตกลงและระเบียบความร่วมมือต่างๆผู้นำทั้งสองประเทศได้ตกลงยกระดับความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆดังนี้

ความสัมพันธ์ทางการเมือง กระชับความไว้วางใจและความเข้าใจกันผ่านการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูงและการสนทนาหุ้นส่วนการเมืองยุทธศาสตร์ ธำรงความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ดีงามเพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่การพัฒนาและความร่วมมือในด้านอื่นๆ

ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง กระชับและเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ผลักดันความร่วมมือด้านกงสูลและยืนยันอีกครั้งถึงการที่ทั้งสองฝ่ายจะไม่อนุญาตให้ไม่ว่าบุคคลหรือองค์การใดๆใช้ดินแดนของตนเพื่อมุ่งต่อต้านอีกฝ่าย

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ  กระชับความร่วมมือด้านการลงทุน การค้า พลังงาน โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและคมนาคมขนส่ง ย้ำเจตนารมย์ที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันร้อยละ 20 ต่อปี  โดยจะส่งเสริมการค้าของทั้งสองฝ่ายให้ถึง 15,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี2020  กระชับความเชื่อมโยงในภูมิภาคโดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ในเส้นทาง East-West Economic Corridor (เส้นทางหมายเลข 9) เส้นทางหมายเลข 8 และเส้นทางหมายเลข 12 

ความร่วมมือทางวัฒนธรรมสังคมและด้านอื่นๆที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจ ไทยและเวียดนามยินดีสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ไทยศึกษาและศูนย์เวียดนามศึกษาในมหาวิทยาลัยของเวียดนามและไทยให้มากขึ้น กระชับความร่วมมือด้านแรงงาน ยกระดับบาบาทและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมิตรภาพและชมรมชาวเวียดนามในประเทศไทยตลอดจนกระชับความร่วมมือระดับท้องถิ่นและภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพ

ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ กระชับความพยายามร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ประชาคมอาเวียนที่มีความแน่นแฟ้นทางการเมือง มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบทางสังคม  ส่งเสริมบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างภูมิภาคและกระชับความร่วมมือในฟอรั่มระหว่างประเทศต่างๆ รวมทั้งฟอรั่มแม่น้ำโขงกับหุ้นส่วนพัฒนาและลดช่องว่างการพัฒนาในอาเซียน ประสานกันในการสนับสนุนผู้แทนของทั้งสองประเทศในองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ

ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธสาสตร์ ผู้นำทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องในการมอบหมายหน้าที่ให้กระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานต่างๆร่างแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับด้านที่ได้ระบุในแถลงการณ์ร่วมเพื่อนำไปหารือในการประชุมคณะกรรมการผสมด้านความร่วมมือทวิภาคีระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ ผู้นำทั้งสองท่านยังให้คำมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือทวิภาคีเข้าสู่ส่วนลึกเพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่เอกภาพ แน่นแฟ้นและมั่นคง ตลอดจนผลักดันการทาบทามในฟอรั่มระหว่างประเทศต่างๆ

ผู้นำเวียดนามไทยได้เห็นด้วยกับความจำเป็นที่จะต้องประสาความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในการธำรงสันติภาพในทะเลตะวันออก เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆด้านการเดินเรือ สนับสนุนความร่วมมือเพื่อรักษาความมั่นคงทางทะเล ใช้ความอดกลั้นและไม่ใช้กำลัง แก้ไขข้อพิพาทต่างๆอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายสากล   นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันให้แน่นแฟ้นในการปฏิบัติมาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทำการวิจัยการใช้แหล่งน้ำจากแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเหงวียนฟู้จ๋องได้เชิญนายกฯไทยเดินทางไปเยือนเวียดนามในเร็วๆนี้./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด