กองทุนสนับสนุนเกษตรกรนครโฮจิมินห์ช่วยเกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน

(VOVworld) - ในการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ นครโฮจิมินห์ได้ระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อสนับสนุนเกษตรกรพัฒนาการผลิตและ ประกอบธุรกิจ โดยการสนับสนุนที่ถือว่ามีประสิทธิภาพที่สุดคือการปล่อยเงินกู้ให้แก่ เกษตรกร  จากแหล่งเงินกู้ของกองทุนสนับสนุนเกษตรกร หลายพันครอบครัวในเขตชนบทของนครโฮจิมินห์สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่าง มั่นคง

(VOVworld) - ในการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ นครโฮจิมินห์ได้ระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อสนับสนุนเกษตรกรพัฒนาการผลิตและประกอบธุรกิจ โดยการสนับสนุนที่ถือว่ามีประสิทธิภาพที่สุดคือการปล่อยเงินกู้ให้แก่เกษตรกร  จากแหล่งเงินกู้ของกองทุนสนับสนุนเกษตรกร หลายพันครอบครัวในเขตชนบทของนครโฮจิมินห์สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างมั่นคง

กองทุนสนับสนุนเกษตรกรนครโฮจิมินห์ช่วยเกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน - ảnh 1
การผลิตต้นอ่อนผักตามมาตรฐานเวียดแก๊ป (Photo: vuontrentuong.vn)
เมื่อ ๕ปีก่อน ครอบครัวนาง เจิ่นถิฝายในแขวงตังเญิญฟู้ เขต ๙ นครโฮจิมินห์เป็นครอบครัวที่ใกล้เข้าเกณฑ์ยากจน จากจำนวน ๓๐ล้านด่งที่กู้ด้วยดอกเบี้ยตํ่าจากกองทุนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรสังกัดสมาคมเกษตรกรนครโฮจิมินห์ ครอบครัวเธอได้ลงทุนปลูกต้นอ่อนผักในพื้นที่ ๕๐ตารางเมตร แต่พอดีในช่วงปี 2010 นั้น การหาตลาดรองรับให้แก่ต้นอ่อนผักกำลังประสบปัญหา ดังนั้น เธอต้องนำผลิตภัณฑ์ไปแนะนำตามร้านอาหารและโรงแรมต่างๆ  ซึ่งความมุ่งมั่นอดทนของเธอในเวลา 3 เดือนก็ได้รับผลตอบแทนเมื่อมีโรงแรมและร้านอาหาร 10 แห่งตกลงรับซื้อผลิตภัณฑ์ต้นอ่อนผักของตน ความสำเร็จเบื้องต้นนี้ได้เป็นพื้นฐานเพื่อให้นางฝายขยายการปลูกต้นอ่อนผักในพื้นที่ 200 ตารางเมตรตามมาตรฐานเวียดแก๊ป โดยในปีนี้ สามารถผลิตต้นอ่อนผักได้ประมาณ 18 ตันเพื่อป้อนให้แก่ตลาด สร้างรายได้ 700ล้านด่ง  นางฝายเล่าว่า “ดิฉันมีความประสงค์ว่า กองทุนฯจะเพิ่มจำนวนเงินปล่อยกู่ให้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาการผลิตและลงทุนอุปกรณ์การแปรรูปที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์”
สำหรับครอบครัวนายหวอวันเลในหมู่บ้านเท้ยตื๊อ ตำบลเท้ยตามทน อำเภอฮอกมน จากวงเงินกู้ มูลค่า 20 ล้านด่งจากกองทุนเพื่อสนับสนุนเกษตรกร เขาได้ซื้อโคแม่พันธุ์ 2 ตัว โดยหลังการปฏิบัติโครงการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ มาเป็นเวลา 4 ปี  นายเลสามารถชำระหนี้ทั้งหมดให้แก่กองทุนและจนถึงขณะนี้ ฝูงโคของครอบครัวนายเลมี 6 ตัว รวมมูลค่าเกือบ 100 ล้านด่ง
กองทุนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรสังกัดสมาคมเกษตรกรนครโฮจิมินห์ได้รับการจัดตั้งเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2006 ซึ่งในช่วงนั้น แหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากงบประมาณแผ่นดิน รวมมูลค่า 2 หมื่นล้านด่ง แต่จนถึงปัจจุบัน ยอดเงินทุนได้เพิ่มขึ้นเป็น 1 แสน1 หมื่น 1 พันล้านด่ง โดยกองทุนฯได้ปล่อยเงินกู้ตั้งแต่ 10 – 30 ล้านด่งด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 0.65 ต่อปีให้แก่เกษตรกรหลายหมื่นคนเพื่อช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากความยากจน ซึ่งในช่วงปี 2011-2015 ตำบลต่างๆในนครโฮจิมินห์ได้มีรูปแบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงที่ใช้เงินทุนแค่หลายสิบล้านด่งแต่สามารถช่วยเกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน เช่น รูปแบบการเลี้ยงโคแม่พันธุ์และปลาสวยงาม การปลูกต้นอ่อนผักและผักที่ปลอดสารพิษ เป็นต้น นาง เหงวียนถิกิมดวาน นายกสมาคมเกษตรกรตำบลอานเญินไต อำเภอกู๋จีได้เผยว่า “ทางสมาคมฯได้รณรงค์ให้เกษตรกรจัดตั้งกลุ่มร่วมมือด้านปศุสัตว์และการผลิต  ปัจจุบัน ตำบลอานเญินไตมีกลุ่มร่วมมือเลี้ยงโคนม 4 กลุ่มและสมาคมเลี้ยงโคนม 3 แห่งที่สนับสนุนกันด้านเงินทุนและเทคนิก”
นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านเงินทุนแล้ว สมาคมเกษตรกรนครโฮจิมินห์ได้ประสานงานกับสำนักงานการเกษตรและพัฒนาชนบทผลักดันการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเกษตรตามแนวทางที่ทันสมัย โดยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรเข้าถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พร้อมทั้งประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิต  ซึ่งสมาคมเกษตรกรนครโฮจิมินห์เป็นองค์การแรกในประเทศที่ใช้ซอฟต์แวร์ด้านการบัญชีเข้าช่วยในการบริหารกองทุนฯ
ปัจจุบัน สมาคมเกษตรกรนครโฮจิมินห์กำลังปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อเพิ่มยอดเงินทุนของกองทุนขึ้นเป็น 3 ล้านล้านด่งภายในปี 2020 ซึ่งเมื่อยอดเงินทุนได้เพิ่มขึ้นแล้ว สมาคมฯจะเพิ่มการปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิกขึ้นเป็น 50 ล้านด่งต่อครอบครัวเป็นเวลา 2 ปี  ทั้งนี้และทั้งนั้น แสดงให้เห็นว่า กองทุนการเงินของสมาคมฯและแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่าอื่นๆได้ช่วยให้เกษตรกรนครโฮจิมินห์หลุดพ้นจากความยากจนและสร้างฐานะให้แก่ครอบครัว อีกทั้งมีส่วนร่วมไม่น้อยต่อการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ให้ประสบความสำเร็จ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด