การพัฒนาชนบทใหม่ การสานฝันให้เป็นจริงในตำบลแทงวัน กรุงฮานอย

(VOVworld) - ยากที่จะมีที่ไหนที่มีภาพชนบทที่สวยงามดั่งเช่นภาพชนบทที่มีบ้านถาวรโอ่โถง ตลาดมีความคึกคัก มีหอวัฒนธรรมที่สวยงาม มีถนนคอนกรีตที่ กว้างขวางจากทุกซอกทุกซอยไปยังทุ่งนา ชาวบ้านต่างมีความสุขที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและการให้ความสนใจของทาง การทุกระดับต่อประชาชน นั่นคือการสะท้อนให้เห็นอย่างมีชีวิตชีวาเกี่ยวกับผลการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ในตำบลแทงวัน อำเภอแทงอวาย กรุงฮานอย
(VOVworld) - ยากที่จะมีที่ไหนที่มีภาพชนบทที่สวยงามดั่งเช่นภาพชนบทที่มีบ้านถาวรโอ่โถง ตลาดมีความคึกคัก มีหอวัฒนธรรมที่สวยงาม มีถนนคอนกรีตที่กว้างขวางจากทุกซอกทุกซอยไปยังทุ่งนา ชาวบ้านต่างมีความสุขที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและการให้ความสนใจของทางการทุกระดับต่อประชาชน นั่นคือการสะท้อนให้เห็นอย่างมีชีวิตชีวาเกี่ยวกับผลการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในตำบลแทงวัน อำเภอแทงอวาย กรุงฮานอย
การพัฒนาชนบทใหม่ การสานฝันให้เป็นจริงในตำบลแทงวัน กรุงฮานอย - ảnh 1
การพัฒนาชนบทใหม่ การสานฝันให้เป็นจริงในตำบลแทงวัน 

ตำบลแทงวันในอำเภอแทงอวาย อยู่ห่างจากใจกลางกรุงฮานอยไปทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร ที่นี่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เป็นพื้นที่ราบลุ่มและปลูกข้าวอย่างเดียว เมื่อก่อน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่ลำบากมาก ในช่วงปี 1990  ครอบครัวร้อยละ 85 ต้องพึ่งพาการช่วยเหลือด้านอาหารนอกฤดูเก็บเกี่ยว แต่ภายในเวลาไม่ถึง 20 ปี เขตชนบทในตำบลแทงวันกลับมีโฉมหน้าใหม่โดยครอบครัวกว่า 6.500 ครอบครัวของตำบลไม่มีครอบครัวยากจน หลายครอบครัวดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก่อสร้างบ้านที่โอ่โถงและลูกหลานได้ไปโรงเรียนซึ่งผลงานเหล่านี้มาจากแนวทางสร้างสรรค์ชนบทใหม่ภายใต้คำขวัญ พึ่งพาตนเอง อาศัยพลังของตนเป็นหลักและไม่มัวแต่นั่งรอแหล่งเงินลงทุนจากรัฐ นาย กวางวันถิง เลขาธิการพรรคสาขาตำบลแทงวันได้เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าความคิดที่จะสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในตำบลแทงวันมีขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 1990 เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนลำบากมาก ในเวลานั้น ผมคิดแต่เพียงว่า ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อหลุดพ้นจากความยากจนและเพื่อให้ชีวิตด้านจิตใจดีขึ้นซึ่งนั่นก็คือชนบทใหม่แล้ว ในตอนนั้น ตำบลแทงวันยังไม่กำหนดมาตรฐานใดๆเพราะคิดแต่เรื่องต้องทำเช่นไรเพื่อให้ประชาชนมีข้าวกินอย่างเพียงพอ มีเสื้อผ้าสวมใสและมีบ้านอยู่อาศัยอย่างมั่นคง จากแนวคิดดังกล่าว แทงวันได้เริ่มสร้างสรรค์ชนบทใหม่ก่อนท้องถิ่นอื่นๆ
เมื่อปี 1991 ตำบลแทงวันได้จัดตั้งกองทุนแก้ปัญหาความยากจนโดยในตอนแรกมีข้าว 20 ตันและเงินทุน 20 ล้านด่ง วงเงินนี้ถูกนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย ทางตำบลซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์หรืออิฐเพื่อช่วยเหลือการก่อสร้างบ้านของประชาชน ต่อจากนั้น แหล่งเงินทุนนี้ค่อยๆได้รับการเพิ่มเติมซึ่งได้ช่วยให้เกษตรกรนับร้อยคนในตำบลหลุดพ้นจากความยากจน สิ่งที่น่าสนใจคือ ทางตำบลได้วางผังที่ดินการเกษตร ปรับที่นาเพื่อใช้ที่ดินในระยะยาวและผลิตในขอบเขตใหญ่ ในจำนวนพื้นที่การเกษตร 650 เฮกต้า แทงวันได้วางผังที่ดินร้อยละ 6 เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างพันธุ์พืชโดยได้แบ่งให้แต่ละครอบครัวเท่าๆกันพัฒนาการผลิตและเพิ่มรายได้ ทางตำบลได้รวบรวมการวางผัง การปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างกองทุนที่ดิน ช่วยให้ประชาชนมีที่ดินก่อสร้างบ้านพัก ก่อสร้างถนนที่เอื้ออำนวยให้แก่การผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน เมื่อเดินทางมาเที่ยวตำบลแทงวันจะสามารถพบเห็นบ้านหลายชั้นที่มีมูลค่านับพันล้านด่งซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า นี่คือผลจากการปฏิวัติที่ดิน
จากการปฏิบัติที่มีความคิดสร้างสรรค์นี้ ทางการท้องถิ่นได้ระดมเงินลงทุนเกือบ 6 แสนล้านด่งเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานชนบทโดยไม่พึ่งพางบประมาณของรัฐ กระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในแทงวันได้ทำให้ที่ดินมีคุณค่ามากขึ้นโดยทุ่งนาโบ่โนวของตำบลได้กลายเป็นทุ่งนาขนาดใหญ่สำหรับปลูกข้าวที่มีคุณภาพสูงที่มีเครื่องหมายการค้า “ข้าวโบ่โนว” ที่ได้รับความนิยมในตลาด ในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ทางตำบลแทงวันมีแนวทางปฏิบัติระเบียบประชาธิปไตยในพื้นที่ เปิดเผยและโปร่งใสโดยทางตำบลจะแนะนำการวางผังและมอบหมายหน้าที่เป้าหมายเท่านั้น ส่วนชาวบ้านเป็นผู้หารือ ปฏิบัติและตรวจสอบซึ่งแนวทางนี้ได้สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนต่อการบริหารของทางการตำบล นาย เหงียนตามแทง ชาวบ้านในตำบลได้แสดงความคิดเห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนเพราะพวกเขาเล็งเห็นถึงผลที่จะได้รับ ไปที่ไหนในเขตนี้ก็เห็นบ้านเรือนและถนนหนทางที่โอ่โถง สวยงามซึ่งใครๆก็ปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมาก

การพัฒนาชนบทใหม่ การสานฝันให้เป็นจริงในตำบลแทงวัน กรุงฮานอย - ảnh 2
ทุ่งนาโบ่โนวของตำบลได้กลายเป็นทุ่งนาขนาดใหญ่สำหรับปลูกข้าวที่มีคุณภาพสูง

จากแหล่งกองทุนแก้ปัญหาความยากจนเมื่อก่อน ชาวบ้านในตำบลแทงวันได้อาสาจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมของตำบลโดยปัจจุบันแหล่งเงินทุนมีสูงถึง 4 หมื่น 6 พันล้านด่งซึ่งจากกองทุนนี้ แทงวันคือตำบลแรกของประเทศที่ได้ช่วยให้เกษตรกรได้รับเงินบำนาญจากกองทุนสวัสดิการสังคมของตำบลจนกลายเป็นตัวอย่างให้ท้องถิ่นหลายแห่งทั่วประเทศปฏิบัติตาม นั่นคือการส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง เป็นฝ่ายรุกในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของท้องถิ่น การสร้างสรรค์ชนบทใหม่ที่เกาะติดสถานการณ์ที่เป็นจริง ทางการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประชาชนและสะท้อนความคาดหวังของประชาชนซึ่งนี่ก็คือพลังขับเคลื่อนเพื่อให้รูปแบบสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในแทงวันประสบความสำเร็จ เกษตรกรมีชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจที่ดีขึ้นและสามารถค้ำประกันสวัสดิการสังคมได้มั่นคง./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด