รูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์มีส่วนร่วมปรับปรุงชีวิตของชนเผ่าไตในจังหวัดห่ายาง

(VOVWORLD) - รูปแบบการท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนหรือโฮมสเตย์กำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็ง เนื่องจากตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆในแต่ละท้องถิ่น ที่หมู่บ้าน ทา ในเมืองห่ายาง รูปแบบท่องเที่ยวโฮมสเตย์ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักท่องเที่ยวศึกษาค้นคว้าชีวิตและวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นเท่านั้น หากยังมีส่วนร่วมปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาอีกด้วย

รูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์มีส่วนร่วมปรับปรุงชีวิตของชนเผ่าไตในจังหวัดห่ายาง - ảnh 1หมู่บ้านทาอยู่ห่างจากใจกลางเมืองห่ายางประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชนบทในเขตเขาที่มีความสวยงามและเงียบสงบ  

หมู่บ้านทาอยู่ห่างจากใจกลางเมืองห่ายางประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชนบทในเขตเขาที่มีความสวยงามและเงียบสงบ โดยมีบ้านยกพื้นที่เรียบง่าย ทุ่งนาอันกว้างใหญ่และต้นไผ่สีเขียวขจีและเป็นที่อยู่อาศัยเก่าแก่ของชนเผ่าไต โดยมีกว่า ๑๐๐ ครอบครัวและประชากรเกือบ ๕๐๐ คน ชนเผ่าไตที่นี่ยังคงรักษาบ้านยกพื้นแบบดั้งเดิมที่ทำจากไม้ไผ่ จากความได้เปรียบจากธรรมชาติคือมีทัศนียภาพที่สวยงาม วัฒนธรรมที่หลากหลาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ชุดแต่งกายและเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ได้อำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยว เมื่อปี ๒๐๐๗ หมู่บ้านทาได้รับการรับรองเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยว

หลังจากปฏิบัติ หมู่บ้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชน ทา ได้เริ่มปฏิบัติกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการให้บริการ ครอบครัวที่ทำธุรกิจโฮมสเตย์ในหมู่บ้านเผยว่า นับตั้งแต่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวจนถึงปัจจุบัน จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนจังหวัดห่ายางได้เพิ่มมากขึ้น และทุกปีมีนักท่องเที่ยวตั้งแต่ ๑ พัน ๕ ร้อยคนถึง ๒ พันคนมาเที่ยวหมู่บ้าน

รูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์มีส่วนร่วมปรับปรุงชีวิตของชนเผ่าไตในจังหวัดห่ายาง - ảnh 2บ้านยกพื้นของชนเผ่าไตพัฒนาการท่องเที่ยวมโฮมสเตย์ 

ก่อนพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ชาวบ้านในหมู่บ้านทา ประกอบอาชีพทำนา ปลูกผักและเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวและถ้าต้องการมีรายได้เพิ่ม หลายครอบครัวต้องขึ้นเขาเก็บผักป่าหรือขุดหน่อไม้เอาไปขายที่ตลาดซึ่งก็ได้เงินไม่มากนัก นับตั้งแต่เข้าร่วมการพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวในหมู่บ้านได้มีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี ในการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบโฮมสเตย์ในหมู่บ้านทา นาย เหงียนวันเถี่ยน เลขาธิการพรรคสาขาหมู่บ้านทาได้แสดงความเห็นว่า “นับตั้งแต่พัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น ๑๐ ล้านถึง๑๕ ล้านด่งต่อปี เมื่อเทียบกับการผลิตเกษตร การประกอบธุรกิจด้านการให้บริการมีความสะดวก และสร้างรายได้ที่สูงกว่าการทำนาทำการเกษตร พวกเรายังส่งเสริมให้ชาวบ้านขายสินค้าเกษตรให้แก่นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้” 

รูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์มีส่วนร่วมปรับปรุงชีวิตของชนเผ่าไตในจังหวัดห่ายาง - ảnh 3นักท่องเที่ยวมาเยือนบ้านยกพื้นของชนเผ่าไต 

เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชนจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่อยู่ร่วมกับชาวบ้านเพื่อศึกษาค้นคว้าขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวท้องถิ่น จากความได้เปรียบด้านธรรมชาติและเอกลักษณ์วัฒนธรรม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในหมู่บ้านทาได้กลายเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองห่ายาง รวมทั้งจังหวัดห่ายาง โดยเฉพาะสภาประชาชนจังหวัดห่ายางยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยทางจังหวัดให้การช่วยเหลือครอบครัวพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ๖๐ ล้านด่งเพื่อลงทุนก่อสร้างห้องน้ำ จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ปรับปรุงทัศนียภาพ ภูมิทัศน์และออกแบบสถาปัตยากรรมที่เหมาะสำหรับการเข้าพักของนักท่องเที่ยว 

รูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์มีส่วนร่วมปรับปรุงชีวิตของชนเผ่าไตในจังหวัดห่ายาง - ảnh 4นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาศัยที่อยู่ของศัยของชาวท้องถิ่น 

ขณะนี้ ทางการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ นาย หว่างวันถ่วน เจ้าหน้าที่ของหอวัฒนธรรม และการสื่อสารของเมืองห่ายางได้เผยว่า “ทุกปี หอวัฒนธรรม และการสื่อสารได้จัดการฝึกอบรม ยกระดับทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวชุมชนให้แก่ครอบครัวต่างๆเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแนะนำให้ชาวบ้านทราบเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการประกอบธุรกิจด้านการบริการโฮมสเตย์ เช่นแนะนำวิธีการต้อนรับแขก ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว การให้บริการนักท่องเที่ยว ให้การบริการที่พักและการทานอาหาร อีกทั้งให้การช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำทัวร์และกิจกรรมศึกษาค้นคว้า เป็นต้น”

ควบคู่กับการยกระดับคณะภาพรูปแบบโฮมสเตย์ที่กำลังมีอยู่ เมืองห่ายางยังมีแผนการขยายรูปแบบ แนวคิดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยหอวัฒนธรรมและการสื่อสารของเมืองได้ประสานกับศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและทางการปกครองของหมู่บ้านตรวจสอบครอบครัวที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการให้บริการโฮมสเตย์ ลงทุนให้แก่ครอบครัวที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ ฟื้นฟูอาชีพพื้นเมือง เพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย เพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด